Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

04755: Desilfordelt inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala). Prosent og kumulativ fordeling 1986 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

desil Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 33 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Andel av totalinntekt:
prosent
Kumulativ fordeling:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter


Negative beløp er sett lik 0.
Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert.
Forbruksvekter (EU-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,5 hver, mens hvert barn 0-16 år får vekten 0,3.
Inntektsbegrepet er blitt noe utvidet i løpet av perioden, ved at noen mindre stønader har kommet med i datagrunnlaget, for eksempel grunn- og hjelpestønad (1991) og stønad til barnetilsyn for enslige forsørgere (1994).
år
2016
Tall ble rettet 20. desember 2018.
2017
Tall ble rettet 20. desember 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken