Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

04755: Desilfordelt inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala). Prosent og kumulativ fordeling 1986 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1986 , 1987 , 1988 ,

Valgt 1 av totalt 34

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Desil 1 , Desil 2 , Desil 3 ,

Valgt 0 av totalt 10

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Negative beløp er sett lik 0.
Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert.
Forbruksvekter (EU-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,5 hver, mens hvert barn 0-16 år får vekten 0,3.
Inntektsbegrepet er blitt noe utvidet i løpet av perioden, ved at noen mindre stønader har kommet med i datagrunnlaget, for eksempel grunn- og hjelpestønad (1991) og stønad til barnetilsyn for enslige forsørgere (1994).

år

2016

Tall ble rettet 20. desember 2018.

2017

Tall ble rettet 20. desember 2018.