Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

04733: Inntektsrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt (kr) (avslutta serie) 2002 - 2004

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. YRKESINNTEKT , + lønn , + netto næringsinntekt ,

Valgt 0 av totalt 33

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

hushaldstype


Aleinebuande barn under 18 år er teke ut av datagrunnlaget. Dei fleste av desse er truleg feilklassifisert grunna manglar i datagrunnlaget. Dette kan vere personar under 18 år som bur saman med andre vaksne enn foreldra, til dømes fosterbarn og barn busett på barneheimar eller liknande.
Par omfattar ektepar, sambuarpar og registrerte partnarar.

inntektskomponent

+ andre overføringar

Andre overføringar vil her vere skattefrie utbetalingar som t.d. grunn- og hjelpestønad, eingongsstønad ved fødsel, stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad.

+ Negative overføringar

Negative overføringar vil her vere pliktig underhaldsbidrag og premie til pensjonsordning i arbeidsforhold.