Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04204: Personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt (EU- og OECD-skala). Treårsperiode. Prosent 1996-1998 - 2020-2022

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
Aurora Hattrem, Statistisk sentralbyrå
+47 90 40 74 24
Jørgen Knutsønn Arntzen, Statistisk sentralbyrå
+47 46 69 50 43
Lene Sandvik, Statistisk sentralbyrå
+47 90 13 16 16
18.01.2024 08:00
OECD-skala 50 prosent:
prosent
OECD-skala 60 prosent:
prosent
EU-skala 50 prosent:
prosent
EU-skala 60 prosent:
prosent
Observasjoner:
personer
OECD-skala 50 prosent:
31.12.
OECD-skala 60 prosent:
31.12.
EU-skala 50 prosent:
31.12.
EU-skala 60 prosent:
31.12.
Observasjoner:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996-1998 , 1997-1999 , 1998-2000 ,

Valgt 1 av totalt 25

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
OECD-skala 50 prosent
Lavinntektsgrensen satt lik 50 prosent av mediangjennomsnittet i befolkningen i treårsperioden. Forbruksvekter (OECD-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekt lik 1, neste voksne vekten 0,7, mens hvert barn får vekt lik 0,5.

OECD-skala 60 prosent
Lavinntektsgrensen satt lik 60 prosent av mediangjennomsnittet i befolkningen i treårsperioden. Forbruksvekter (OECD-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekt lik 1, neste voksne vekten 0,7, mens hvert barn får vekt lik 0,5.

EU-skala 50 prosent
Lavinntektsgrensen satt lik 50 prosent av mediangjennomsnittet i befolkningen i treårsperioden. Forbruksvekter (EU-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekt lik 1, neste voksne vekten 0,5, mens hvert barn får vekt lik 0,3.

EU-skala 60 prosent
Lavinntektsgrensen satt lik 60 prosent av mediangjennomsnittet i befolkningen i treårsperioden. Forbruksvekter (EU-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekt lik 1, neste voksne vekten 0,5, mens hvert barn får vekt lik 0,3.

Antall observasjoner i 2009-2011 er korrigert.

Studenter: Personer som bor alene siste året i perioden og som mottar studielån.
Tall for 2020 ble rettet 2.september 2022. Grunnen er at lønnskompensasjon ble dobbelttelt i samlet inntekt. Dermed ble det totalt 7 milliarder kroner for mye i samlet inntekt for husholdningene.