Konjunkturbarometer for industri og bergverk

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03295: Konjunkturbarometeret (diffusjonsindeks), etter næring og varetype (SN2002) (avslutta serie) 1988K1 - 2008K4

Edvard Andreassen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5360
Ståle Mæland, Statistisk sentralbyrå
+47 950 59 888
28.01.2009 10:00
Produksjonsvolum, utvikling fra foregående kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Gjennomsnittlig sysselsetting, utvikling fra foregående kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Ordretilgang fra hjemmemarkedet, utvikling fra foregående kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Ordretilgang fra eksportmarkedet, utvikling fra foregående kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Priser på produkter ved salg til hjemmemarked, utvikling fra foregående kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Priser på produkter ved salg til eksportmarked, utvikling fra foregående kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Produksjonsvolum, forventet utvikling i kommende kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Gjennomsnittlig sysselsetting, forventet utvikling i kommende kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Ordretilgang fra hjemmemarkedet, forventet utvikling i kommende kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Ordretilgang fra eksportmarkedet, forventet utvikling i kommende kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Priser på produkter ved salg til hjemmemarked, forventet utvikling i kommende kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Priser på produkter ved salg til eksportmarked, forventet utvikling i kommende kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Generell bedømmelse av utsiktene for kommende kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Kapasitetsutnyttingsgraden, veid gjennomsnitt, trend:
prosent
Sammensatt konjunkturindikator, ujustert:
nettotall
Sammensatt konjunkturindokator, sesongjustert:
nettotall
Produksjonsvolum, utvikling fra foregående kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Gjennomsnittlig sysselsetting, utvikling fra foregående kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Ordretilgang fra hjemmemarkedet, utvikling fra foregående kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Ordretilgang fra eksportmarkedet, utvikling fra foregående kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Priser på produkter ved salg til hjemmemarked, utvikling fra foregående kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Priser på produkter ved salg til eksportmarked, utvikling fra foregående kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Produksjonsvolum, forventet utvikling i kommende kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Gjennomsnittlig sysselsetting, forventet utvikling i kommende kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Ordretilgang fra hjemmemarkedet, forventet utvikling i kommende kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Ordretilgang fra eksportmarkedet, forventet utvikling i kommende kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Priser på produkter ved salg til hjemmemarked, forventet utvikling i kommende kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Priser på produkter ved salg til eksportmarked, forventet utvikling i kommende kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Generell bedømmelse av utsiktene for kommende kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Kapasitetsutnyttingsgraden, veid gjennomsnitt, trend:
Utgangen av kvartalet
Sammensatt konjunkturindikator, ujustert:
Utgangen av kvartalet
Sammensatt konjunkturindokator, sesongjustert:
Utgangen av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Produksjonsvolum, utvikling fra foregående kvartal, trend , Gjennomsnittlig sysselsetting, utvikling fra foregående kvartal, trend , Ordretilgang fra hjemmemarkedet, utvikling fra foregående kvartal, trend ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1988K1 , 1988K2 , 1988K3 ,

Valgt 1 av totalt 84

Må velges
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
1) Trendserier, diffusjonsindekser (se fotnote 2) bortsett fra kapasitetsutnytting; veid gj.sn i prosent, og Sammensatt konjunkturindikator; nettotall (se fotnote 3). 2) En diffusjonsindeks beregnes etter følgende formel: (andel som har svart: større) + 0,5 * (andel som har svart: uendret). I beregningene er det foretatt korreksjoner for frafall. Diffusjonsindeksen har en vendepunktsverdi på 50. En vanlig tolkning av diffusjonsindeksen er at dersom verdien er 50 indikerer dette at om lag like mange venter vekst, som fall for kjennetegnet. En indeks som er større enn 50 - og stigende - tyder på tiltagende vekst, mens en indeks som faller fra en verdi større enn 50 indikerer avtagende vekst. Motsatt for indeksverdier under 50. 3) Nettotall = andelen som svarer større - andelen som svarer mindre.