Business tendency survey for manufacturing, mining and quarrying

To the Top

03295: Business Tendency Survey (diffusion index), by industry (SIC2002) (closed series) 1988K1 - 2008K4

contents

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Volume of production, changes from previous quarter, trend , Average employment, changes from previous quarter, trend , New orders received from home market, changes from previous quarter, trend ,

Selected 1 of total 16

quarter (u)

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1988K1 , 1988K2 , 1988K3 ,

Selected 1 of total 84

industry

Mandatory *

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
1) Trendserier, diffusjonsindekser (se fotnote 2) bortsett fra kapasitetsutnytting; veid gj.sn i prosent, og Sammensatt konjunkturindikator; nettotall (se fotnote 3). 2) En diffusjonsindeks beregnes etter følgende formel: (andel som har svart: større) + 0,5 * (andel som har svart: uendret). I beregningene er det foretatt korreksjoner for frafall. Diffusjonsindeksen har en vendepunktsverdi på 50. En vanlig tolkning av diffusjonsindeksen er at dersom verdien er 50 indikerer dette at om lag like mange venter vekst, som fall for kjennetegnet. En indeks som er større enn 50 - og stigende - tyder på tiltagende vekst, mens en indeks som faller fra en verdi større enn 50 indikerer avtagende vekst. Motsatt for indeksverdier under 50. 3) Nettotall = andelen som svarer større - andelen som svarer mindre.

User manual for StatBank