Spesialisthelsetjenesten

Regnskap
06464: Spesialisthelsetjenesten. Kostnader inkl. RHF, HF, Private institusjoner, etter kostnadstype, funksjon og helseforetak 2005 - 2016
09447: Spesialisthelsetjenesten. Kostnader inkl. helseforetakenes egenproduksjon, etter kostnadstype, funksjon og helseforetak 2006 - 2016
07433: Spesialisthelsetjenesten. Balanse, etter kontogrupper og helseforetak (mill. kr) 2007 - 2016
03745: Spesialisthelsetjenesten. Inntekter, etter inntektstype, funksjon og helseforetak 2002 - 2016
03746: Spesialisthelsetjenesten. Investeringer i realkapital, etter investeringsaktivitet og helseforetak (mill. kr) 2002 - 2016
03720: Spesialisthelsetjenesten. Kostnader ekskl. avskrivninger, etter kostnadstype, funksjon og helseforetak 1998 - 2016
08831: Spesialisthelsetjenesten. Kostnader ekskl. pensjonskostnader, etter kostnadstype og funksjon 2005 - 2016
07181: Spesialisthelsetjenesten. Årsresultat, finansinntekter og kostnader, ekstraordinære inntekter og kostnader, etter helseforetak (mill. kr) 2006 - 2016
Personell
09547: Spesialisthelsetjenesten. Årsverk, etter utdanning, tjenesteområde og helseforetak 2008 - 2017
08063: Spesialisthelsetjenesten. Årsverk og sysselsatte, etter utdanning, tjenesteområde, kjønn, alder og helseregion 2008 - 2017
08064: Spesialisthelsetjenesten. Årsverk og sysselsatte, etter utdanning, tjenesteområde, landbakgrunn og helseregion 2008 - 2017
09548: Spesialisthelsetjenesten. Årsverk, etter tjenesteområde, yrke og helseforetak 2008 - 2017
09549: Sykehus og øvrige somatiske institusjoner. Årsverk, etter utdanning og helseforetak 2008 - 2017
09551: Psykisk helsevern for voksne. Årsverk, etter utdanning og helseforetak 2008 - 2017
09550: Psykisk helsevern for barn og unge. Årsverk, etter utdanning og helseforetak 2008 - 2017
09552: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Årsverk, etter utdanning og helseregion 2008 - 2017
03750: Legespesialister og kliniske psykologer med driftsavtale. Årsverk og avtaler, etter spesialitet, tilskuddsklasse og helseforetak 1990 - 2017
09544: Spesialisthelsetjenesten. Legespesialister ansatt i helseforetak og private institusjoner, etter spesialitet og helseforetak 2011 - 2017
Aktivitet og tjenester
06922: Spesialisthelsetjenesten. Aktivitet og døgnplasser, etter tjenesteområde og helseforetak 2002 - 2016
04434: Sykehus og øvrige somatiske institusjoner. Senger, utskrivninger, liggedager, polikliniske konsultasjoner og dagbehandlinger, etter helseforetak 1990 - 2016
11209: Spesialisthelsetjenesten. Beleggsprosent, liggedager, sengedøgn og døgnplasser, etter helseforetak 2015 - 2016
04511: Psykisk helsevern for voksne. Døgnplasser, utskrivninger, oppholdsdøgn, polikliniske konsultasjoner og oppholdsdager, etter helseforetak 1990 - 2016
04513: Psykisk helsevern for barn og unge. Døgnplasser, utskrivninger, oppholdsdøgn, polikliniske konsultasjoner og oppholdsdager, etter helseforetak 1990 - 2016
09478: Luftambulanse, etter type oppdrag og helseregion 2007 - 2016
09556: Ambulansetjenesten. Antall ambulanser, beredskapstimer, oppdrag og kjørte kilometer, etter helseforetak 2011 - 2016
Avslutta tidsserier - Aktiviteter og tjenester
09479: Luftambulanse. Årsverk, etter stillingskategori og helseregion (avslutta serie) 2007 - 2015
04433: Spesialisthelsetjenesten. Aktivitet og senger/døgnplasser, etter tjenesteområde og helseregion (avslutta serie) 1990 - 2007
07242: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Døgnplasser og oppholdsdøgn, etter helseregion (avslutta serie) 2005 - 2014
06133: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Døgnplasser og oppholdsdøgn, etter helseregion (avslutta serie) 2005 - 2007
06097: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Inneliggende pasienter og innleggelser, etter alder (avslutta serie) 2005 - 2007
07244: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Innleggelser av døgnpasienter, etter paragraf og helseregion (avslutta serie) 2008 - 2014
07243: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Innleggelser, etter alder og kjønn (avslutta serie) 2005 - 2009
05597: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Innleggelser, etter alder og helseregion (avslutta serie) 2004 2004 - 2004
05596: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Innleggelser, etter kjønn og helseregion (avslutta serie) 2004 2004 - 2004
05735: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Kjønnsfordeling, etter tiltakets helseregion (avslutta serie) 2004 2004 - 2004
06474: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Oppholdsdøgn, etter pasientenes hjemsted, plasstype og helseregion (avslutta serie) 2005 - 2007
07245: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Polikliniske konsultasjoner, etter helseregion (avslutta serie) 2005 - 2014
05595: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Sengeplasser, etter helseregion (avslutta serie) 2004 2004 - 2004
03752: Psykisk helsevern for voksne. Innleggelser av døgnpasienter, etter vedtaksparagraf og helseforetak (avslutta serie) 2001 - 2010
03756: Psykisk helsevern for barn og unge. Innleggelser av døgnpasienter, etter vedtaksparagraf og helseforetak (avslutta serie) 2001 - 2010
03759: Ambulansetjenesten. Antall ambulanser, beredskapstimer, oppdrag og kjørte kilometer, etter helseforetak (avslutta serie) 1998 - 2010
Avslutta tidsserier - StatRes
03735: Spesialisthelsetjenesten. Årsverk, etter stillingskategori, tjenesteområde og helseregion (avslutta serie) 1990 - 2007
06923: Spesialisthelsetjenesten. Årsverk, etter stillingskategori, tjenesteområde og helseforetak (avslutta serie) 2002 - 2007
03747: Sykehus og øvrige somatiske institusjoner. Årsverk, etter stillingskategori, funksjon og institusjon (avslutta serie) 1990 - 2007
06142: Psykisk helsevern for voksne. Institusjonsoversikt. Årsverk, etter stillingskategori og institusjon (avslutta serie) 2005 - 2007
03749: Psykisk helsevern for voksne. Årsverk, etter stillingskategori og helseforetak (avslutta serie) 1990 - 2007
06136: Psykisk helsevern for barn og unge. Institusjonsoversikt. Årsverk, etter stillingskategori og institusjon (avslutta serie) 2005 - 2007
03753: Psykisk helsevern for barn og unge. Årsverk, etter stillingskategori og helseforetak(avslutta serie) 1990 - 2007
06473: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Årsverk, etter stillingskategori og helseregion (avslutta serie) 2005 - 2007
03757: Ambulansetjenesten. Årsverk, etter stillingskategori og helseforetak (avslutta serie) 2003 - 2008
08221: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Ressursinnsats. Årsverk, etter tjenesteområde og helseforetak (avslutta serie) 2008 - 2014
07397: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Aktiviteter og tjenester, etter helseforetak (avslutta serie) 2002 - 2014
07400: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Ressursinnsats. Egenproduksjon, etter helseforetak (avslutta serie) 2006 - 2010
07436: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Aktiviteter og tjenester. Behandling i somatiske sykehus, etter hoveddiagnosegrupper (ICD-10) og helseforetak (avslutta serie) 2002 - 2010
08788: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Resultater. Ventetider, gjennomsnitt, median, 90-persentil og fristbrudd, etter tjenesteområde og helseforetak (avslutta serie) 2008 - 2012
08786: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Nasjonale kvalitetsindikatorer i somatikk, etter helseforetak (prosent) (avslutta serie) 2005 - 2012
08787: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Nasjonale kvalitetsindikatorer i psykisk helsevern, etter helseforetak (avslutta serie) 2010 - 2011
07401: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Relaterte indikatorer. Perinatal dødelighet, etter helseregion (døde per 1 000 fødte) (avslutta serie) 2005 - 2011
08227: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Enhetskostnader og produktivitet. Driftskostnader per DRG-poeng inkl. avskrivninger mv., etter helseforetak (avslutta serie) 2007 - 2010
08226: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Enhetskostnader og produktivitet. Driftskostnader per DRG-poeng ekskl. avskrivninger mv., etter helseforetak (avslutta serie) 2007 - 2010
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken