Dette førte til en økning i pensjonsutgiftene, samt medførte at et betydelig antall personer nå velger å ta ut pensjonen så tidlig som mulig, det vil si fra alder 62 år til tross for at uttak fra 62 år gir lavere årlig alderspensjon resten av livet sammenliknet med uttak fra 67 år. Blant 62-åringer er det hele 1 av 3 personer, blant de som kvalifiserer til det, som velger tidlig uttak av pensjon. Slik adferd har konsekvenser for framskrivinger av pensjon i mikrosimuleringsmodellen MOSART, som brukes av Statistisk sentralbyrå i analyser av pensjonssystemets samfunnsøkonomiske bærekraft. Dette notatet beskriver hva som kjennetegner personer som velger tidliguttak av alderspensjon i kombinasjon med arbeid, og hvordan sannsynligheten for tidliguttak er modellert i MOSART.