Vi bruker detaljerte norske registerdata som har informasjon om konkursdatoer og individdata på formue, inntekt, pensjoner og trygde- og pensjonsordninger. I hovedanalysen benytter vi et såkalt diskontinuerlig regresjonsdesign (RD). Vi kan bruke denne metoden fordi konkurs like før aldersgrensen for uttak av tidligpensjon fra AFP-ordningen resulterte i tap av retten til AFP mellom 62–67 år. Dermed kan vi sammenlikne en behandlingsgruppe som mistet jobben akkurat «sent nok» til fortsatt å kunne benytte AFP-ordningen, med en kontrollgruppe som mistet jobben akkurat «litt for tidlig» slik at de mistet retten til AFP.

Vi finner ingen signifikant forskjell på sysselsettingen blant personer som mister jobben like etter grensen for uttak av AFP og personer som mister jobben akkurat før grensen. På den andre siden finner vi at de som mister jobben akkurat før grensen innhenter om lag 69 prosent av de tapte ytelsene fra AFP gjennom andre trygdeordninger. Av dette er om lag 51 prosentpoeng uføretrygd og 13 prosentpoeng arbeidsledighetstrygd, mens de resterende 5 prosentpoengene er andre ytelser. Den høye substitusjonen mot andre trygdeytelser er spesielt høy blant personer med lav inntekt og lav utdanning.

Fordi strammere aldersgrenser for alderspensjon er på agendaen i flere OECD-land, er disse funnene spesielt relevante. Samtidig kan et strammere arbeidsmarked føre til tiltakende grad av yrkeskarrierebrudd blant eldre. Våre funn indikerer at dette vil føre til et vesentlig press mot andre trygdeordninger.