SSB har den siste tiden fått mange spørsmål om hva et Discussion Paper er.

Et Discussion Paper er en foreløpig versjon av et forskningsarbeid som forfatterne ønsker diskusjon rundt og innspill på, før de eventuelt reviderer og prøver å få publisert en endelig versjon i et vitenskapelig tidsskrift. Discussion papers blir kommentert av andre forskere i SSB før publisering, men både konklusjoner og metodevalg står for forfatterens egen regning.

Vi bruker detaljerte norske registerdata som har informasjon om konkursdatoer og individdata på formue, inntekt, pensjoner og trygde- og pensjonsordninger. I hovedanalysen benytter vi et diskontinuerlig regresjonsdesign (RD). Vi kan bruke denne metoden fordi konkurs like før aldersgrensen for uttak av tidligpensjon fra AFP-ordningen resulterte i tap av retten til AFP mellom 62–67 år. Dermed kan vi sammenlikne en behandlingsgruppe som mistet jobben akkurat «sent nok» til fortsatt å kunne benytte AFP-ordningen, med en kontrollgruppe som mistet jobben akkurat «litt for tidlig» slik at de mistet retten til AFP.

Vi finner ingen signifikant forskjell på sysselsettingen blant personer som mister jobben like etter grensen for uttak av AFP og personer som mister jobben akkurat før grensen. På den andre siden finner vi at de som mister jobben akkurat før grensen innhenter om lag 69 prosent av de tapte ytelsene fra AFP gjennom andre trygdeordninger. Av dette er om lag 51 prosentpoeng uføretrygd og 13 prosentpoeng arbeidsledighetstrygd, mens de resterende 5 prosentpoengene er andre ytelser.

Videre benytter vi funnene til å undersøke hvorvidt personer som mister jobben nær pensjonsalder burde kunne gå av med tidligpensjon. For å finne ut om dette er samfunnsøkonomisk gunstig benytter vi Baily-Chetty-rammeverket for optimal størrelse på trygdeytelser. Vi finner at personer må være svært lite tilbøyelige for risiko for at en slik ordning skal gi en velferdsgevinst for samfunnet.