13504_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/barnfam/aar
13504
4,4 milliarder til statlige barnevernstiltak
statistikk
2007-04-19T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
barnfam, Statleg barne- og familievern, meklingar, fosterheimar, barnevernsinstitusjonar, familievernkontor, driftsutgifterBarne- og familievern, Sosiale forhold og kriminalitet
true

Statleg barne- og familievern2006

Innhald

Publisert:

4,4 milliarder til statlige barnevernstiltak

Foreløpige tall viser at vel 4,4 milliarder kroner ble brukt til det statlig regionale barnevernet i 2006, 8 prosent mer enn i 2005. Ved utgangen av 2006 var det nær 4 900 barn med statlig regionale barnevernstiltak. Dette er vel 300 flere enn året før, og en økning på 7 prosent.

Mens i underkant av 4,1 milliarder kroner ble brukt på det statlig regionale barnevernet i 2005, steg summen til 4, 4 milliarder i 2006. I alt var det 4 884 barn med tiltak fra det statlig regionale barnevernet ved utgangen av 2006, mot 4 569 barn året før, en økning på 7 prosent. Målt per 1 000 barn 0-19 år gir dette et landsgjennomsnitt på 4,0 mot 3,8 per 1 000 året før.

Barn med statlig regionale barnevernstiltak per 31. desember per 1 000 barn 0-19 år, etter region. 2005 og 2006

Trondheim og Oslo skiller seg klart ut med de høyeste klientratene, henholdsvis 6,1 og 5,4 per 1 000. Dette kan skyldes en annen organisering av tjenestetilbudet. Av regionene har Region Vest og Region Øst flest barn med statlig regionale barnevernstiltak, henholdsvis 4,7 og 4,1 per 1 000 barn. De øvrige regionene ligger alle under landsgjennomsnittet, med Region Midt-Norge med lavest klienttall, 2,7 per 1 000 barn. I samtlige regioner er andel barn med tiltak gått opp siste år.

Stor økning i antall dager i fosterhjem

Foreløpige tall viser 554 800 behandlingsdager i barnevernsinstitusjoner i 2006, mot vel 558 400 dager året før, en nedgang på 0,7 prosent. Antall dager i fosterhjem med forsterkning, familiehjem og beredskapshjem derimot økte siste år med 58 200 dager til i alt 363 100 dager, som gir en økning på 19 prosent. Også antall behandlingsdager i hjemmebaserte tiltak, som MST (multisystemisk terapi) og PMT (foreldreveiledning) steg siste år, fra 122 300 dager i 2005 til i alt 128 300 dager i 2006, en økning på 4,9 prosent. Vel 2,9 milliarder gikk til opphold i barnevernsinstitusjoner, og her var økningen på nær 4 prosent siste år

Antall barn i institusjon er uendra

Foreløpige tall viser at 1 535 barn hadde plass i barnevernsinstitusjoner ved utgangen av 2006, det er tilnærmet samme antall som i 2005. Det hører med til bildet at antall opphold i institusjon økte siste år fra 4 283 i 2005, til 4 524 i 2006, en økning på 5,6 prosent. Økningen indikerer en større gjennomstrømning og kortere opphold i barnevernsinstitusjonene.

Ulike tiltaksprofiler

Region Vest og Region Nord topper listen over brutto driftsutgifter til barnevern per innbygger i alderen 0-19 år med henholdsvis 4 561 kroner og 4 012 kroner. Begge disse regionene brukte en relativ høy andel til institusjonsplasseringer, henholdsvis 69 og 71 prosent. I Region Midt-Norge, som er den av regionene som brukte minst per innbygger med 2 645 kroner, gikk til sammenligning bare 67 prosent til institusjonsplasser for barn og unge. Region Sør og Region Øst, som brukte henholdsvis 3 374 kroner og 3 484 kroner per innbygger i alderen 0-19 år, er de regionene hvor andelen brukt til barnevernsinstitusjoner var lavest. Her gikk 61 og 62 prosent av brutto driftsutgifter til institusjonsplasser, og en relativt høy andel, 24 og 23 prosent, til fosterhjem. Fordelingen av brutto driftsutgifter til barnevern i Oslo og Trondheim tyder på at tallene ikke er direkte sammenlignbare med økonomitallene fra regionene.

Familievern

Ut fra dataene som er kommet inn ser det ut til at antall saker som familievernet har arbeidet med vil ligge på samme nivå som i 2005. Familievernkontorene som har rapportert inn har arbeidet med vel 28 000 saker i 2006, der 15 000 av sakene gjelder de offentlig eide familievernkontorene. Utgiftene til familievernet totalt utgjorde nær 279,5 millioner kroner i 2006, mot 256,6 millioner året før.

De foreløpige tallene viser at viktigste grunn for henvendelse til et familievernkontor også for 2006 var problemer i parrelasjonen. Dette gjelder for nesten halvparten av sakene, noe som også gjenspeiler den mest vanligste behandlingsformen som ble benyttet. For mer enn 12 000 saker var parsamtaler den mest sentrale behandlingsformen. Individuelle samtaler og samarbeid om barn var også vanlig, med henholdsvis 9 400 og 4 700 familievernsaker.

Datagrunnlaget for familievernet er ikke fullstendig ved publiseringen. Region Øst, Vest og Nord mangler ett kontor hver for tall om tjenesteproduksjon. Region Øst og Midt-Norge har noe mangler i årsverkrapporteringen.

Meklinger

Familievernkontorene er bærebjelken i meklingskorpset, men nesten alle fylker har i tillegg meklere som ikke er tilknyttet familievernkontorene. Dataene som er kommet inn peker i retning av at antall meklinger ligger på nivå med 2005, med totalt 12 000 meklinger. Vel 7 800 av disse ble utført av offentlige familievernkontor. Her mangler vi opplysninger for ett fylke.

Statlig overtakelse av fylkeskommunale barne - og familievernoppgaver

Familievernet og deler av barnevernet var inntil rapporteringsåret 2003 underlagt fylkeskommunene, og ble rapportert og publisert i KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering). Statistikk som ble publisert i KOSTRA er fortsatt tilgjengelig på http://www.ssb.no/kostra/ .

 

Fra 1. januar 2004 overtok det nyopprettede Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) for det statlig regionale barnevernet og familievernet. Bufdir har etablert fem regioner som har fått delegert dette ansvaret for sin region. De fem regionene er Region Nord, Region Midt-Norge, Region Vest, Region Øst og Region Sør. I tillegg har Oslo kommune ansvaret for det statlig regionale barnevernet på permanent basis. Trondheim kommune deltar i forsøket om oppgavedifferensiering og har ansvaret for hele barnevernet i kommunen for en periode på fire år fra 2004. Meklingsstatistikken, som ligger hos fylkesmennenes ansvarsområde, er inkludert. Meklingsstatistikken publiseres på fylkesnivå.

Tabeller: