Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 150 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Barn og unges miljø og helse 2011

  Utvalgte indikatorer om barn og unges fysiske og sosiale miljøfaktorer

  Publisert:

  . Barn med innvandrerbakgrunn er sterkt overrepresentert i lavinntektsgruppa, og det er flere barn fra lavinntektsfamilier i Oslo enn andre steder i landet. Selv om få oppgir økonomiske

  Publikasjon
 • Boligutgiftene i Norge på 1990-tallet

  Systematiske observasjoner av livsfase, geografi og husholdningstype

  Publisert:

  . Oslo og Akershus har høy boutgiftsbelastning (boutgift sett i forhold til inntekt

  Publikasjon
 • Utvikling i boforhold 1987-1997

  Rapport til Boligutvalget

  Publisert:

  . Geografisk er forskjellene i andelen eiere forholdsvis små (andelen selveiere varierer imidlertid betydelig, og er lav i Oslo). Tallene kan tyde på. Oslo skiller seg sterkt ut, med noe færre som bor i småhus, og betydelig færre som bor i enebolig. Det er

  Publikasjon
 • Kommunale avløp

  Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2010, gebyrer 2011

  Publisert:

  . Når det gjelder nitrogen, er det spesielt fylkene Oslo og Akershus som skiller seg ut med lavt utslipp per innbygger (1,72 kilogram) og høy renseeffekt (66 prosent

  Publikasjon
 • Vedvarende økonomisk fattigdom blant innvandrere

  En empirisk analyse for perioden 1993-2007

  Publisert:

  . Videre finner vi at det er større fattigdom blant innvandrere bosatt i Oslo enn blant innvandrere bosatt i ikke-sentrale strøk, selv når vi ser på

  Publikasjon
 • Tannhelse

  Personell og kostnader, tannhelsetilstand og tannlegebesøk

  Publisert:

  låge inntekter som har høgast tannhelseutgifter, og personar busett i Oslo og Akershus har

  Publikasjon
 • Utdanning 2011

  Veien til arbeidslivet

  Publisert:

  femåringer i to bydeler i Oslo fra og med 1998. Ti år senere viser avgangskarakterene fra grunnskolen at jenter fra innvandrerfamilier som benyttet seg av tilbudet, fikk betydelig

  Publikasjon
 • Innvandrere og kommunestyrevalget i 2007

  Publisert:

  . I store kommuner som Oslo, Drammen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim og Tromsø) lister hadde en svært høy sannsynlighet for å bli valgt inn (nesten alle ble det). I kommuner som Oslo, Drammen og

  Publikasjon
 • Vedforbruk, fyringsvaner og svevestøv

  Undersøkelse om vedforbruk og fyringsvaner i Trondheim og Bergen 2003

  Publisert:

  oppdrag fra Vegdirektoratet. Dette var tilsvarende undersøkelsen som ble gjort i Oslo i 2002 (Undersøkelse om vedforbruk og fyringsvaner i Oslo 2002, Finstad mfl. 2004). Resultatene fra disse

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2009

  Publisert:

  største byene og i Akershus-/Oslo-området er i gjennomsnitt noe mer tolerante enn bosatte andre steder i landet

  Publikasjon
 • På vei mot det gode samfunn?

  Om forholdet mellom ønsket og faktisk samfunnsutvikling

  Publisert:

  , Universitetet i Oslo og MMI. Om publikasjonen Tittel På vei mot det gode samfunn?. Om forholdet mellom

  Publikasjon
 • Byer og miljø

  Indikatorer for miljøutviklingen i "Framtidens byer"

  Publisert:

  miljøvennlige transportmidler fremfor bilen. I Framtidens byer er det bare Oslo som har mer enn 50 prosent av de daglige reisene med

  Publikasjon
 • Enslige mindreårige asylsøkere i barnevernet 2005

  Publisert:

  mindreåriges representasjon i barnevernstatistikken/bruk av barnevernstjenester. Barnevernstatistikken omfatter alle barn i barnvernet, der oppgavegiver er landets kommuner og bydeler i Oslo, Trondheim og Bergen. I rapporten på 31 prosent. Oslo har flest bosatte enslige mindreårige asylsøkere, både i antall og andel per 10 000 i alderen 0-22

  Publikasjon
 • Kommuneoverføringer som regionalpolitisk virkemiddel

  Publisert:

  . Analysene viser at alle landsdeler utenom Oslo/Akershus oppnår positive nettoflytteeffekter av en partiell

  Publikasjon
 • Immigrant women in Norway

  A summary of findings on demography, education, labour and income

  Publisert:

  Metropolis Conference in Oslo 9-13 September 2002.

  Publikasjon