Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Forskning (20+)

Vis alle

Statistikk

  Andre områder

   Nettstedsøk

   Fant 65 treff for "befolkning" på nettstedet

   Sorter etter:
   • Virkninger av jobbskattefradrag på innvandreres deltakelse i arbeidsmarkedet

    Publisert:

    analysere virkningene av å innføre et hypotetisk jobbskattefradrag på ulike grupper i Norge - innvandrere, barn av innvandrere og den øvrige befolkning større andel av befolkningen i Norge. Samtidig er sysselsettingen blant enkelte innvandrergrupper lavere enn for den øvrige befolkningen

   • Dennis Fredriksen

    Publisert:

    . Mosart er en modell som starter med et utvalg av befolkningen og simulerer det videre

   • Beregningsmodeller

    Publisert:

    økonomi, som for eksempel internasjonale markedsforhold, produktivitet og befolkningens

   • Flyktninger utvandrer i liten grad

    Publisert:

    1.1.2013, som viser at bosettingsmønsteret blant innvandrere er mer sentralisert enn for befolkningen totalt: 78,1 prosent av innvandrere var bosatt i de mest sentrale kommunene, mot 67,7 prosent av hele befolkningen

   • Med utgangspunkt i dagens situasjon: Hvordan utvikler behovet for arbeidskraft seg framover?

    Publisert:

    . Del element Rapporten Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring bygger på oppdateringer og forbedringer av utdanningsmodellen som SSB bruker til å framskrive befolkningen og arbeidsstyrken etter utdanning

   • The Economy of the North 2015

    Publisert:

    levekårene i Arktis, presenterer ECONOR-rapporten også sosioøkonomiske indikatorer som omfatter disponibel inntekt per person, befolkningsvekst, andel av befolkningen med høyere utdanning, kvinneandelen i befolkningen, reproduksjonsrate, demografisk avhengighet, andel i arbeidsstyrken, levealder og barnedødelighet

   • Mer positive til innvandrere like etter 22. juli

    Publisert:

    Mer positive til innvandrere like etter 22. juli Befolkningen ble mer positive til innvandrere i etterkant av terrorhandlingene 22. juli enn de var i ukene før denne hendelsen. Del element Det framgår av den årlige undersøkelsen av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring som Statistisk

   • Arven etter Tony Atkinson: Forandret forskningen på økonomisk ulikhet

    Publisert:

    undersøkte de mobiliteten til den rikeste andelen i befolkningen. Er de som er representert med toppinntektene et bestemt. Sammen med informasjon om den totale inntekten i befolkningen gjør dette det mulig å konstruere tidsserier som dekker et relativt langt tidsrom

   • Innvandrernes bruk av trygdeytelser i 2009

    Publisert:

    45 prosent for hele befolkningen. Flyktninger mottar oftere ytelser og større utbetalinger enn arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere Mens 48 prosent av innvandrerne mottok en eller annen form for trygdeytelse i 2009, var andelen for hele befolkningen 45 prosent. Målt i

   • Samlivsform varierer med innvandringsbakgrunn

    Publisert:

    første samliv ved samme alder som personer i den øvrige befolkningen, men de velger ekteskap framfor samboerskap (ekteskap eller samboerskap) som i resten av befolkningen (40 prosent) ved inngangen til 2011

   • Fordelingsvirkninger ved økt skatt på selveid bolig

    Publisert:

    opprettholde velferdsstaten øke med aldring av befolkningen, noe som vil føre til økt skattepress på den arbeidende delen av befolkningen

   • Innvandrerpar skiller seg sjelden

    Publisert:

    norskfødt med innvandrerforeldre. Dette er fortsatt en ung gruppe i den norske befolkningen, og hittil er det relativt få øvrige befolkningen, giftet seg på et tidspunkt i livet som var nærmere det man finner i den øvrige befolkningen

   • Mikrosimuleringsmodellen MOSART

    Publisert:

    ." Modellen tar utgangspunkt i administrative data for hele befolkningen i Norge og simulerer det videre gjøres for et tilstrekkelig stort utvalg, kan man si noe om utviklingen for befolkningen og grupper av befolkningen, gitt de forutsetningene man

   • Tidligere ADMOD framskrivinger

    Publisert:

    : Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring 2013 Hovedrapport 2013

   • Uføre og arbeidsledige kan få lavere livskvalitet

    Publisert:

    føre til en form for opphopning av dårlige levekår hos enkelte i den voksne befolkningen