Det kan gi sentralbanker utfordringer i avveiningen mellom å sette opp rentene i takt med en gradvis normalisering av realøkonomien og holde igjen renteøkningene for ikke å øke rentekostnadene kraftig for husholdningene med de ringvirkningene det kan få på både boligpriser og realøkonomi. I denne artikkelen ser vi nærmere på sammenhengen mellom boligpriser og husholdningenes gjeld i Norge. Det gjør vi med utgangspunkt i statistiske metoder og kvartalsvise data som går tilbake til begynnelsen av 1980-tallet. Vi finner, som i tidligere studier på norske data, en gjensidig forsterkende sammenheng mellom boligpriser og gjeld på lang sikt og således muligheten for oppbygging av finansielle ubalanser og negative spillover effekter til realøkonomien. Samtidig indikerer våre analyser at både boligpriser og gjeld er kontrollerbare størrelser rundt noen spesifikke målnivåer gjennom boliglånsrentene som husholdningene står overfor. Våre funn tyder på at sentralbanken til en viss grad kan redusere store fluktuasjoner og bobletendenser i boligmarkedet gjennom rentepolitikken.