Samfunnsoppdraget

Statistisk sentralbyrå (SSB) er en faglig uavhengig institusjon og den sentrale myndigheten for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. SSB har også omfattende forsknings- og analysevirksomhet, og er gjennom EØS-avtalen en integrert del av det europeiske statistikksystemet. Offisiell statistikk skal være samfunnets felles faktagrunnlag. Dette er avgjørende for et velfungerende demokrati, og statistikken er derfor et fellesgode som alle skal ha lik tilgang til. Statistikk, forskning og analyse fra SSB skal bidra til innsikt om samfunnsutviklingen, danne grunnlag for det offentlige ordskiftet og gi mulighet for informerte beslutninger. Datamaterialet som vi samler inn utgjør en stor ressurs, og innenfor statistikklovens rammer skal SSB gi tilgang til data. Målene i SSBs strategi bygger på Statistikkloven og forarbeidene, og målene framhever de viktigste delene av vårt samfunnsoppdrag.

Mål

1. SSB skal være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold

  • Befolkningen skal ha tillit til at SSB er faglig uavhengig og upartisk
  • Vi skal ha god kvalitet i all statistikk, forskning og analyse
  • Vi skal sørge for at våre produkter og tjenester er tilpasset ulike målgrupper

2. SSB skal sikre samarbeid, helhet og kvalitet i det norske statistikksystemet

  • Vi skal ivareta faglig uavhengighet, kvalitet og kontinuitet i program for offisiell statistikk
  • Vi skal sikre at offisiell statistikk er lett tilgjengelig
  • Vi skal fremme god, helhetlig og sammenlignbar statistikk gjennom det internasjonale statistikksamarbeidet 

3. SSB skal samle inn, bruke og dele data til beste for samfunnet

  • Vi skal bidra til kvalitet og kontinuitet i grunnlagsdata og utnytte veksten i nye datakilder
  • Vi skal sørge for effektiv innhenting, bruk og deling av data
  • Befolkningen skal ha tillit til at SSB behandler data og informasjon konfidensielt og sikkert

Offisiell statistikk skal være landets felles faktagrunnlag, og er viktig for et levende demokrati. Offisiell statistikk er et felles gode som alle skal ha lik tilgang til.