Samfunnsoppdraget

Statistisk sentralbyrå (SSB) er en faglig uavhengig institusjon og den sentrale myndigheten for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. SSB har også omfattende forsknings- og analysevirksomhet, og er gjennom EØS-avtalen en integrert del av det europeiske statistikksystemet.

Offisiell statistikk skal være samfunnets felles faktagrunnlag. Dette er avgjørende for et velfungerende demokrati, og statistikken er derfor et fellesgode som alle skal ha lik tilgang til.

Statistikk, forskning og analyse fra SSB skal bidra til innsikt om samfunnsutviklingen, danne grunnlag for det offentlige ordskiftet og gi mulighet for informerte beslutninger. Datamaterialet som vi samler inn utgjør en stor ressurs, og innenfor statistikklovens rammer skal SSB gi tilgang til data.

Målene i SSBs strategi bygger på Statistikkloven og forarbeidene, og målene framhever de viktigste delene av vårt samfunnsoppdrag. Satsingsområdene angir retningen for prioriteringene som må gjøres for å nå målene, med de mulighetene og utfordringene vi står overfor.

Mål

1. SSB skal være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold

 • Befolkningen skal ha tillit til at SSB er faglig uavhengig og upartisk
 • Vi skal ha god kvalitet i all statistikk, forskning og analyse
 • Vi skal sørge for at våre produkter og tjenester er tilpasset ulike målgrupper

2. SSB skal sikre samarbeid, helhet og kvalitet i det norske statistikksystemet

 • Vi skal ivareta faglig uavhengighet, kvalitet og kontinuitet i program for offisiell statistikk
 • Vi skal sikre at offisiell statistikk er lett tilgjengelig
 • Vi skal fremme god, helhetlig og sammenlignbar statistikk gjennom det internasjonale statistikksamarbeidet

3. SSB skal samle inn, bruke og dele data til beste for samfunnet

 • Vi skal bidra til kvalitet og kontinuitet i grunnlagsdata og utnytte veksten i nye datakilder
 • Vi skal sørge for effektiv innhenting, bruk og deling av data
 • Befolkningen skal ha tillit til at SSB behandler data og informasjon konfidensielt og sikkert

Satsingsområder 2021–2023

SSB har pekt ut fem satsingsområder som skal bidra til at vi når målene våre. Satsingsområdene skal ligge til grunn for våre prioriteringer i perioden 2021–2023, og er valgt med utgangspunkt i sentrale utviklingstrekk som vi forventer vil påvirke virksomheten i tiden framover.

Den teknologiske utviklingen går raskt, og samfunnets produksjon av data øker. Mange aktører ser verdien av å presentere sin versjon av samfunnsutviklingen, formidlingen skjer raskere og gjennom flere kanaler, og det er lettere for andre å tilby produkter som kan ligne på offisiell statistikk. Informasjonsmangfoldet gir mulighet for kunnskap til flere, men det kan samtidig være vanskelig å vite kvaliteten på analysene som formidles, og å skille informasjon fra desinformasjon.

Befolkningen har forventninger om at produkter og tjenester fra det offentlige skal være lett tilgjengelig og tilpasset den enkeltes behov. Videre skal offentlige virksomheter være transparente, effektive og produktive. Teknologiutviklingen påvirker virksomhetenes behov for kompetanse og kan gi konkurranse om ressurser innenfor ulike fagområder. For å nå målene skal følgende satsingsområder stå sentralt for SSB de nærmeste årene:

Helhet og kvalitet i statistikksystemet

SSB har fått en ny rolle som sentral myndighet for utvikling, utarbeiding, og formidling av offisiell statistikk. Vi skal blant annet lede arbeidet med program for offisiell statistikk. I utøvelsen av denne rollen skal vi

 • videreutvikle program for offisiell statistikk i samarbeid med andre statistikkprodusenter
 • utvikle og fremme tiltak for kvalitetssikring og kompetansebygging innen det norske statistikksystemet
 • videreutvikle ssb.no til en felles plattform for offisiell statistikk
 • bidra til FNs bærekraftsmål gjennom statistikkprogrammet og internasjonalt utviklingsarbeid
 • delta aktivt i internasjonalt statistikksamarbeid med samordning, informasjonsdeling og kompetanseutvikling

Ledende anvendt forskningsmiljø for norsk økonomi

Statistikkloven framhever at forsknings- og analysevirksomheten skal rette seg mot regjeringen, sentralforvaltningen, Stortinget og partene i arbeidslivet. Retningslinjene og rammene for forsknings- og analysevirksomheten angir følgende hovedområder for forskningsvirksomheten: analysere virkningene av finans- og pengepolitikk på norsk økonomi; konjunkturanalyse; prognoser og framskrivinger av langsiktige økonomiske utviklingstrekk; økonomisk atferd blant konsumenter og bedrifter; befolkningsutvikling; arbeidsmarkedets virkemåte; offentlig økonomi som skatter, avgifter, pensjoner, trygder og offentlige finanser; velferd og levekår; energi-, miljø- og klimaøkonomi og bærekraftsindikatorer.

SSB skal opprettholde og videreutvikle et ledende anvendt forskningsmiljø for norsk økonomi. Vi skal:

 • være ledende på anvendt forskning og analyse, hovedsakelig basert på norske data og kvantitative modeller og metoder
 • levere og formidle forskning og analyse av høy kvalitet
 • sørge for at forskning og analyse bidrar til å kvalitetssikre, fortolke, og videreutvikle statistikken
 • bidra aktivt til en åpen og opplyst samfunnsdebatt

Bedre produkter og tjenester

Befolkningen henter informasjon om samfunnet og samfunnsutviklingen fra mange kilder. SSB skal være den foretrukne kilden til fakta og bidra til å skape innsikt. For å oppnå dette må brukernes behov være utgangspunkt for utvikling, produksjon og formidling av statistikk, analyser og forskning. Vi skal:

 • legge stor vekt på brukeres og dataleverandørers behov ved utvikling, produksjon og formidling av statistikk
 • utnytte samfunnets økende datamengde, samt mulighetene vi har til å koble og gjenbruke data på måter som gir ny innsikt
 • levere mer relevant og aktuell statistikk og analyse
 • satse på relevant og god visualisering av statistikk
 • utvikle gode selvbetjente løsninger
 • tilgjengeliggjøre mikrodata effektivt og forutsigbart for forskere og offentlige myndigheter

Utvikling og effektivisering

Rask teknologisk utvikling og høye eksterne forventninger gjør at vi stadig må videreutvikle og forbedre våre produkter og tjenester. Samtidig vil det være begrensede økonomiske rammevilkår. Derfor er det behov for å effektivisere og fornye, ikke minst å frigjøre ressurser som kan gi rom for utvikling. Vi skal:

 • utnytte utviklingspotensialet som kan følge av nasjonale og internasjonale krav og statistikkforordninger
 • videreutvikle metoder for innhenting av nye og eksisterende datakilder og mer effektiv statistikkproduksjon
 • tilrettelegge for bruk av samme data til flere statistiske formål
 • utnytte den nye skybaserte dataplattformen, standardiserte systemer og tilgjengelige verktøy
 • drive kontinuerlig utvikling gjennom samarbeid mellom fagspesialister og IT-utviklere med delegert ansvar i tverrfaglige team
 • utnytte data om egen virksomhet for å forbedre styringsinformasjonen

Kompetente og motiverte ledere og medarbeidere

Å rekruttere, utvikle og beholde kompetente og motiverte medarbeidere er viktig for å nå målene våre. Dagens kunnskapsmedarbeidere ønsker utfordringer og utviklingsmuligheter, og det stilles krav til god ledelse. Faglig utvikling, høy grad av tillit, delegering av ansvar og gode samhandlingsarenaer er viktig for arbeidsmiljøet. I tillegg vil teknologiutviklingen i samfunnet og forventninger fra omverdenen utfordre tradisjonelle lederroller, organisasjonens kompetansesammensetning og hvordan vi organiserer arbeidet. SSBs ledere tar eierskap til samfunnsoppdraget og jobber aktivt for å øke medarbeidernes engasjement og trivsel gjennom god innflytelse i arbeidsprosesser og beslutninger. Vi skal:

 • styrke kompetansen innen utviklingsarbeid og digitalisering
 • stimulere til mer tverrfaglig samarbeid
 • ta i bruk moderne utviklingsmetodikk hvor mer ansvar kan delegeres til selvstyrte team
 • styrke fagkompetansen, spesielt på områder som er sårbare og risikoutsatte
 • gi ledere og medarbeidere utfordringer og utviklingsmuligheter
 • sørge for mer målrettet styring av den samlede kompetansen