Planen er forankret i SSBs strategi og langtidsplan og tar for seg områder som er beskrevet i personal- og lønnspolitikken.

SSB skal møte nasjonale og EUs krav og forventninger på feltet om likestilling, mangfold og inkludering. Likestilling- og mangfoldsarbeidet skal fremme likestilling og være til god hjelp mot diskriminering blant medarbeidere uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonalt opphav, språk, religion og livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og alder.

Handlingsplanen dekker perioden 2022-2024 og vil bli justert og fornyet innen utgangen av perioden. Tiltakene og målsetningene er formulert og utarbeidet bredt, for å sikre at det i løpet av perioden vil være mulig å legge til ytterligere tiltak og aktiviteter basert på analyser og undersøkelser.