1. Forankring i det nasjonale statistikkprogrammet (oppgi kapittel og delområde) 

Statistikkområde 5.10, Landbruk, fiskeri og akvakultur omtaler jordbruksstatistikk hvor det innledningsvis står «Landbruks-, fiskeri- og akvakulturstatistikk dokumenterer ressursgrunnlag, produksjon og økonomi innenfor området. Statistikken benyttes for å utforme og etterprøve næringspolitiske mål og tilpasse det offentlige virkemiddelapparatet til disse målene.»

Under delområde Jordbruk, står det «Videre omfatter statistikken også flere miljørelaterte sider ved jordbruksproduksjonen, som jordarbeiding, håndtering av husdyrgjødsel, bruk av kunstgjødsel og plantevernmiddel.»

Det vises også til «Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 1185/2009 av 25. november 2009 om statistikk over pesticider». 

 1. Begrunnelse for at opplysningene er nødvendig for utvikling av ny / forbedret statistikk, utarbeiding eller formidling av offisiell statistikk, og med klar forankring til det nasjonale statistikkprogrammet og SSBs ansvar 

Det er per i dag ikke mulig å hente inn opplysninger om praktisering av bruk av planteverntiltak uten å henvende seg direkte til praktikeren. Opplysningene er nødvendig for å oppfylle SSBs statistikkansvar, jf. statistikkprogrammet og EØS-forpliktelse.

Undersøkelsen gis tilskudd (100 prosent) av Landbruksdirektoratets «Klima og miljøprogrammet» (landbruksdirektoratet.no) og svarer også på «Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler» utarbeidet av LMD. Undersøkelsen gir en avgjørende input til disse programmene.

 

 1. Dersom opplysningsplikten pålegges ikke-offentlig enhet: 
  Gi en vurdering av om formålet kan nås ved bruk av informasjon som er tilgjengelig fra offentlige myndigheter 

Det er per i dag ikke mulig å hente inn opplysninger om praktisering av bruk av planteverntiltak uten å henvende seg direkte til praktikeren. Offentlige myndigheter har til nå ikke kartlagt den faktiske bruken av planteverntiltak gjennom pålagt rapportering. Virksomhetene fører journal for faktisk bruk av planteverntiltak, men disse er ikke elektronisk tilgjengelig. Journalene kan ha ulik form og oppbygning. Journalen oppbevares i den enkelte virksomhet og skal kunne framlegges i forbindelse med revisjon o.l. Journalen benyttes for øvrig som grunnlag for besvarelse av SSBs plantevernundersøkelser.

 

 1. Antatt administrativ belastning på de opplysningspliktige totalt sett. Både omkostningene for å bringe informasjonen til veie på den form det skal rapporteres, og det administrative arbeidet med innrapportering skal hensyntas 

Det er vanskelig å anslå tidsbruken. Spesialisering, altså at det dyrkes få kulturer, gjør det enklere å svare på skjemaet enn om det dyrkes en rekke kulturer. Vi anslår en total belastning på 30 minutter med å hente fram opplysninger og registrere dem i skjemaet. Undersøkelsen gjentas en gang i løpet av en femårsperiode.

 

 1. Dersom det samles inn personopplysninger (opplysning som kan knyttes til fysisk person):
  Bruken og behandlingen av personopplysninger, herunder beskrivelse av behovet for direkte identifiserende opplysninger  

Det samles ikke inn personopplysninger. Det er hovedsakelig Enkeltpersonforetak (2/3) og Aksjeselskap (1/3) som skal svare.

 

 1. Beskrivelse av opplysningenes «sensitivitet», både i et personvernperspektiv og et kommersielt perspektiv 

Det anses ikke å være sensitive opplysninger som samles inn.

Det finnes regelverk for hvilke preparater som kan benyttes, og hvordan kjemiske plantevernmidler skal benyttes. Det kan jo tenkes at noen fører opp ulovlige (eller utgåtte) midler. Dette kan jo anses som sensitivt, men det vil ikke være noe problem i klargjørings- og formidlingsarbeidet.

Den enkeltes bruk av midler, type og mengde, kan være kommersielt interessant. Mengden midler som benyttes, kan ha noe å si for kostnader, men også inntekter dersom avlingsnivå påvirkes.

 

 1. Beskrivelse av eventuelle særskilte informasjonssikkerhetstiltak utover de generelle tiltakene i SSB

Ingen spesielle.

 

 1. Beskrivelse av tiltak knyttet til dataminimering, med andre ord om opplysningene som skal rapporteres er nødvendige og relevante. Seksjon for metode skal konsulteres. Vurderingene skal både dekke omfanget og detaljeringsnivå av opplysningene 

Ikke aktuelt.

 

 1. Beskrivelse av om det er forhold ved opplysningene som tilsier begrensninger i sekundærbruk, jf stl § 14, f.eks. at opplysningene har særskilt kommersiell verdi, er opphavsrettslig beskyttet eller vil kunne utgjøre fare for rikets sikkerhet. Slike opplysninger skal merkes (flagges) ved mottak

Nei.

 

 1. Beskrivelse av Metodeseksjonens vurdering av bruk av algoritmer mv, dersom saken gjelder beslutning om innrapportering av nye ustrukturerte datakilder

Ikke aktuelt.