Ansvarlig enhet: Seksjon for utenrikshandel, avdeling for økonomisk statistikk

Dato: 14.05.21

Oppgavegiver(e): Et utvalg juridiske enheter innen næringsområdene B til N, unntatt K, med minst 50 ansatte.

Rapporteringshyppighet: Hvert tredje år.

Kort beskrivelse av data som skal innrapporteres (omfang/antall enheter/observasjoner, type/antall variabler, mv):

Et utvalg på 2000 enheter skal stilles spørsmål om deres outsourcing av aktiviteter til utlandet i perioden 2018-2020, motivasjon for flytting av aktiviteten, opplevde hindringer og konsekvenser for sysselsetting i Norge. I tillegg stilles spørsmål om foretakets deltakelse i globale verdikjeder.

1. Forankring i det nasjonale statistikkprogrammet (oppgi kapittel og delområde)

Statistikken er ett av utviklingsområdene under statistikkprogrammets punkt 5.18, utenriksøkonomi. Statistikken omfattes av Europaparlament- og rådsforordning (EU) 2019/2152 av 27. november 2019 om europeisk næringslivsstatistikk (EBS-forordningen).

2. Begrunnelse for at opplysningene er nødvendig for utvikling av ny / forbedret statistikk, utarbeiding eller formidling av offisiell statistikk, og med klar forankret til det nasjonale statistikkprogrammet og SSBs ansvar.

Opplysningene må samles inn for at SSB skal kunne produsere statistikk i tråd med europeiske krav.

3. Dersom opplysningsplikten pålegges ikke-offentlig enhet; Gi en vurdering av om formålet kan nås ved bruk av informasjon som er tilgjengelig fra offentlige myndigheter

Opplysningene er ikke tilgjengelige i administrative kilder.

4. Antatt administrativ belastning på de opplysningspliktige totalt sett. Både omkostningene for å bringe informasjonen til veie på den form det skal rapporteres, og det administrative arbeidet med innrapportering skal hensyntas

Mediantidsbruken for tilsvarende undersøkelse i 2018 var 25 minutter. Skjemaet er noe endret siden den gang, uten at det antas å øke oppgavebyrden.

5. Dersom det samles inn personopplysninger (opplysning som kan knyttes til fysisk person); Bruken og behandlingen av personopplysninger, herunder beskrivelse av behovet for direkte identifiserende opplysninger

Ikke relevant.

6. Beskrivelse av opplysningenes «sensitivitet», både i et personvernperspektiv og et kommersielt perspektiv

Opplysningene anses ikke å være sensitive, hverken i et personvernperspektiv eller kommersielt perspektiv.

7. Beskrivelse av eventuelle særskilte informasjonssikkerhetstiltak utover de generelle tiltakene i SSB.

Ikke relevant.

8. Beskrivelse av tiltak knyttet til dataminimering, med andre ord om opplysningene som skal rapporteres er nødvendige og relevante. Seksjon for metode skal konsulteres. Vurderingene skal både dekket omfanget og detaljeringsnivå av opplysningene.

Skjemaet inneholder kun spørsmål som er nødvendige for å oppfylle kravene til internasjonal rapportering og produksjon av statistikk i henhold til den europeiske forordningen. Skjemaet er utviklet av en task force i Eurostat, hvor SSB har bidratt underveis, og alle land er pålagt å bruke samme skjema for å sikre internasjonalt sammenlignbar statistikk.

9. Beskrivelse av om det er forhold ved opplysningene som tilsier begrensninger i sekundærbruk, jf stl § 14, f.eks. at opplysningene har særskilt kommersiell verdi, er opphavsrettslig beskyttet eller vil kunne utgjøre fare for sikkets sikkerhet. Slike opplysninger skal merkes (flagges) ved mottak.

Opplysningene antas ikke å være berørt av slike forhold.

10. Beskrivelse av Metodeseksjonens vurdering av bruk av algoritmer mv, dersom saken gjelder beslutning om innrapportering av nye ustrukturerte datakilder.

Ikke relevant.