Ansvarlig enhet: Avd.300

Dato:

Oppgavegiver(e): Foretak i utvalg trukket til undersøkelsen CVTS6

Rapporteringshyppighet: Hvert femte år.

Kort beskrivelse av data som skal innrapporteres (omfang/antall enheter/observasjoner, type/antall variabler, mv): Antall enheter i utvalget for undersøkelsen ligger på 3 197 foretak. Utvalget trekkes fra foretak med mer enn 10 ansatte i de følgende næringene: 05-33, 35-39, 41-47, 49-53, 55-56, 58-66, 68-75, 77-82, 90-96. Det trekkes et nytt tilfeldig utvalg for hver runde av undersøkelsen.

Undersøkelsen inneholder rundt 45 spørsmål. Foruten relevante bakgrunnsvariabler, som antall ansatte o.l., handler spørsmålene i hovedsak om foretakenes opplæringsaktiviteter det foregående året.

 1. Forankring i det nasjonale statistikkprogrammet (oppgi kapittel og delområde)

Statistikkområde 5.17 - Utdanningsnivå og delområde voksenopplæring.

«Statistikk for voksenopplæring skal beskrive omfanget av deltakelse i ulike utdannings- og opplæringsaktiviteter i voksenbefolkningen. Dette inkluderer voksnes deltakelse i etter- og videreutdanning ved skoler og universiteter, på kurs og konferanser. Statistikken dekker også kursaktivitet arrangert av godkjente studieforbund og nettskoler, samt opplæring i foretak.»

Det vises også til «Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 1552/2005 om statistikk over etter- og videreutdanning i virksomheter når det gjelder data som skal innsamles og kravene til stikkprøver, presisjon og kvalitet

 1. Begrunnelse for at opplysningene er nødvendig for utvikling av ny / forbedret statistikk, utarbeiding eller formidling av offisiell statistikk, og med klar forankret til det nasjonale statistikkprogrammet og SSBs ansvar.

Undersøkelsen er den ene undersøkelsen i SSB som ser på opplæring i foretak og skal brukes videre både til internasjonal rapportering og i offisiell statistikk. Opplysningene fra denne er dermed nødvendig for å oppfylle SSBs statistikkansvar, jfr. statistikkprogrammet 5.17 og EØS-forpliktelse.

 1. Dersom opplysningsplikten pålegges ikke-offentlig enhet;
  Gi en vurdering av om formålet kan nås ved bruk av informasjon som er tilgjengelig fra offentlige myndigheter

Ikke aktuelt siden dette er en undersøkelse om foretak i privat sektor.

 1. Antatt administrativ belastning på de opplysningspliktige totalt sett. Både omkostningene for å bringe informasjonen til veie på den form det skal rapporteres, og det administrative arbeidet med innrapportering skal hensyntas

Undersøkelsen er forordnet og SSB er forpliktet til å gjennomføre den i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 1552/2005. Alle opplysninger rapporteres via et skjema på rundt 45 spørsmål totalt.

Byrden av opplysningsplikt vil imidlertid variere fra foretak til foretak. Responsbyrden vil for eksempel kunne være større for foretak som mangler sentral oversikt over intern opplæringsaktivitet. Dette kan innebære en økning i partielle responser.

 1. Dersom det samles inn personopplysninger (opplysning som kan knyttes til fysisk person);
  Bruken og behandlingen av personopplysninger, herunder beskrivelse av behovet for direkte identifiserende opplysninger

Det samles ikke inn personopplysninger i undersøkelsen.

 1. Beskrivelse av opplysningenes «sensitivitet», både i et personvernperspektiv og et kommersielt perspektiv

Opplysningene er i liten grad sensitive da det ikke spørres om detaljer om foretakenes kommersielle aktivitet.

 1. Beskrivelse av eventuelle særskilte informasjonssikkerhetstiltak utover de generelle tiltakene i SSB.

Særskilte informasjonssikkerhetstiltak trengs ikke.

 1. Beskrivelse av tiltak knyttet til dataminimering, med andre ord om opplysningene som skal rapporteres er nødvendige og relevante. Seksjon for metode skal konsulteres. Vurderingene skal både dekket omfanget og detaljeringsnivå av opplysningene.

Forordningen fra Eurostat spesifiserer hvilke data som skal samles inn og SSB er forpliktet til å følge kravene i forordningen.

Under gjennomføringen av tidligere runder av undersøkelsen har det blitt drøftet om hvorvidt noen av bakgrunnsopplysningene i stedet kan erstattes med eksisterende registerdata. Konklusjonen fra da har vært å fortsette å spørre om disse i skjemaet da det har vært avvik mellom definisjoner mellom forordningen og de relevante registerene.

 1. Beskrivelse av om det er forhold ved opplysningene som tilsier begrensninger i sekundærbruk, jf stl § 14, f.eks. at opplysningene har særskilt kommersiell verdi, er opphavsrettslig beskyttet eller vil kunne utgjøre fare for sikkets sikkerhet. Slike opplysninger skal merkes (flagges) ved mottak.

Ikke relevant.

 1. Beskrivelse av Metodeseksjonens vurdering av bruk av algoritmer mv, dersom saken gjelder beslutning om innrapportering av nye ustrukturerte datakilder.

Ikke relevant.