Ansvarlig enhet: Avd. 400

Dato: 14.04.2021

Oppgavegiver(e): Juridiske enheter innenfor Næringshovedområdene Undervisning (P), Helse- og sosialtjenester (Q) og Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter (R) med markedsrettet aktivitet

Rapporteringshyppighet: Årlig

Kort beskrivelse av data som skal innrapporteres (omfang/antall enheter/observasjoner, type/antall variabler, mv): Utvalget i Næringenes økonomiske utvikling (NØKU) for disse næringshovedområder består for 2020 undersøkelsen av om lag 1400 juridiske enheter. Enheter som tilhører fulltellingsstrata deltar i undersøkelsen hvert år. De øvrige enheter rulleres ut etter hvert 2. år. Juridiske enheter hvor omsetning < 1MNOK og ansatte < 10 trekkes ikke i utvalget (Cut-off)

 1. Forankring i det nasjonale programmet for offisiell statistikk (oppgi kapittel og delområde)

Statistikkområdene 5.21 – Virksomheter, foretak og regnskap. Statistikken på dette området skal dekke forhold ved virksomheter og foretak som går på tvers av næringene.

Det vises også til Europaparlament- og rådsforordning (EU) 2019/2152 av 27. november 2019 om europeisk næringslivsstatistikk

 1. Begrunnelse for at opplysningene er nødvendig for utvikling av ny / forbedret statistikk, utarbeiding eller formidling av offisiell statistikk, og med klar forankret til det nasjonale statistikkprogrammet og SSBs ansvar.

Det vil ikke gi et tilstrekkelig datagrunnlag for å oppfylle våre internasjonale forpliktelser ved utelukkende å bruke opplysninger fra administrative register i statistikkgrunnlaget.

Opplysninger fra administrative registre brukes imidlertid for å minimere antall spørsmål i utvalgsundersøkelsen.

 1. Dersom opplysningsplikten pålegges ikke-offentlig enhet;
  Gi en vurdering av om formålet kan nås ved bruk av informasjon som er tilgjengelig fra offentlige myndigheter

Opplysninger er ikke tilgjengelige i administrative kilder.

 1. Antatt administrativ belastning på de opplysningspliktige totalt sett. Både omkostningene for å bringe informasjonen til veie på den form det skal rapporteres, og det administrative arbeidet med innrapportering skal hensyn tas

Utvalget er på om lag 1400 juridiske enheter. Antall variabler er 17 for hver juridisk enhet. Antall variabler for hver virksomhet tilknyttet den juridiske enhet er to. For førstegangs utfylling (årets årgang) anslås i gjennomsnitt 60 minutter pr. oppgavegiver.

 1. Dersom det samles inn personopplysninger (opplysning som kan knyttes til fysisk person);
  Bruken og behandlingen av personopplysninger, herunder beskrivelse av behovet for direkte identifiserende opplysninger

Ikke relevant

 1. Beskrivelse av opplysningenes «sensitivitet», både i et personvernperspektiv og et kommersielt perspektiv

Variabler publiseres på aggregert næringsnivå. Variabler prikkes om nødvendig for å ivareta hensyn til konfidensialitet

 1. Beskrivelse av eventuelle særskilte informasjonssikkerhetstiltak utover de generelle tiltakene i SSB.

Ingen spesielle tiltak.

 1. Beskrivelse av tiltak knyttet til dataminimering, med andre ord om opplysningene som skal rapporteres er nødvendige og relevante. Seksjon for metode skal konsulteres. Vurderingene skal både dekket omfanget og detaljeringsnivå av opplysningene.

Skjemaet som brukes for disse næringshovedområder inkluderer bare spørsmål som er nødvendig for å oppfylle kravene til internasjonal rapportering. Det brukes administrative kilder for å minimere antall spørsmål. Metode er årlig involvert i problemstillinger knyttet til oppbygging av spørsmålene i skjemaene knyttet til undersøkelsen, men har ikke vært konsultert direkte til varianten som sendes til enhetene innenfor de nye næringshovedområder. Denne varianten brukes også for andre næringer, hvor det ikke er behov for å innhente spesielle variabler som følge av krav fra forordningen eller fra S210 – og er den minst omfattende av alle skjemavarianter som er tilknyttet en årgang av NØKU.

 1. Beskrivelse av om det er forhold ved opplysningene som tilsier begrensninger i sekundærbruk, jf. stl § 14, f.eks. at opplysningene har særskilt kommersiell verdi, er opphavsrettslig beskyttet eller vil kunne utgjøre fare for sikkets sikkerhet. Slike opplysninger skal merkes (flagges) ved mottak.

Nei, ingen slike forhold.

 1. Beskrivelse av Metodeseksjonens vurdering av bruk av algoritmer mv, dersom saken gjelder beslutning om innrapportering av nye ustrukturerte datakilder.

Ikke aktuelt.