Ansvarlig enhet: Avd. 300

Dato: 12.03.2021

Oppgavegiver(e): Personer, bosatt i Norge (utvalg)

Rapporteringshyppighet: løpende, alle uker i året.

Kort beskrivelse av data som skal innrapporteres (omfang/antall enheter/observasjoner, type/antall variabler, mv): Utvalget i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) er på 24 000 bosatte personer i private husholdninger i alderen 15-89 år. En person er med åtte ganger en gang per kvartal (to år til sammen). Antall variable er 127 («kjerne»-AKU) og 204 (for enkelte respondenter som er på flere tilleggsundersøkelser).

 1. Forankring i det nasjonale statistikkprogrammet (oppgi kapittel og delområde)

Statistikkområdene 1.1 – Arbeidsledighet og ledige stillinger og 1.2 – Sysselsetting, lønn og arbeidskraftkostnader

Formål med statistikkområdene er å beskrive status og utvikling på arbeidsmarkedet i Norge. Arbeidsledighet er en indikator for tilstanden i arbeidsmarkedet. Statistikken skal gi informasjon om befolkningen som er i arbeidsstyrken.

Det vises også til «Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 1700/2019 av 10. oktober 2019 som etablerer felles rammeverk om europeisk sosialstatikk for utvalgsundersøkelser. De løpende europeiske tilleggsundersøkelsene og de to korte tilleggsundersøkelsene om AKU som Norge har om hhv funksjonsnedsettelse og videre/etter utdanning som skal gå annethvert år har vært frivillige. De europeiske tilleggsundersøkelsene er forordnet.

 1. Begrunnelse for at opplysningene er nødvendig for utvikling av ny /forbedret statistikk, utarbeiding eller formidling av offisiell statistikk, og med klar forankret til det nasjonale statistikkprogrammet og SSBs ansvar.

Det vil ikke gi et tilstrekkelig datagrunnlag å utelukkende bruke opplysninger fra administrative register i statistikkgrunnlaget.

Registrerte opplysninger fra administrative registre brukes for å minimere antall spørsmål og effektivisere selve intervjuet i størst mulig grad. For å oppfylle internasjonale forpliktelser er det i tillegg nødvendig å innhente noe informasjon direkte fra respondentene fordi informasjonen ikke er tilgjengelig fra administrative kilder.

Helt siden 1992 har det vært opplysningsplikt for «kjerne-AKU». En av konsekvensene av at AKU har hatt opplysningsplikt er at svarprosenten ligger på et høyere nivå (rundt 85 prosent) enn frivillige personundersøkelser foretatt med telefonintervju av SSB (rundt 60 prosent).

Ved omleggingen av AKU fra 2021 bør alle variable/spørsmål behandles likt med hensyn til opplysningsplikt. Det fungerer ikke godt i en intervjusituasjon å stoppe opp og fortelle at enkelte spørsmål er frivillige. Det kan også oppstå noen juridiske utfordringer knyttet gjenbruk og deling av data hvor noen data er oppgavepliktig og noen er frivillige.

 1. Dersom opplysningsplikten pålegges ikke-offentlig enhet;
  Gi en vurdering av om formålet kan nås ved bruk av informasjon som er tilgjengelig fra offentlige myndigheter

Ikke aktuelt.

 1. Antatt administrativ belastning på de opplysningspliktige totalt sett. Både omkostningene for å bringe informasjonen til veie på den form det skal rapporteres, og det administrative arbeidet med innrapportering skal hensyntas

Utvalget er på 24 000 bosatte personer i private husholdninger i alderen 15-89 år. En person er med åtte ganger en gang per kvartal (to år til sammen). Antall variable er 127/204.

Førstegangsintervjutid er i gjennomsnitt sju minutter og flergangsintervju er i gjennomsnitt fem og et halvt minutt. Personer som endrer arbeidsstyrkestatus vil etter endret status få et intervju som tilsvarer et førstegangsintervju fordi man da ikke kan gjenbruke informasjon. Det vil si at totaliteten (i gjennomsnitt) for den enkelte intervjuobjekt for hele perioden på 2 år (4 intervjuer per år) med hensyn til medgått tid er 46-56 minutter, avhengig av hvor ofte intervjuobjektet endrer arbeidsstyrkestatus.

 1. Dersom det samles inn personopplysninger (opplysning som kan knyttes til fysisk person);
  Bruken og behandlingen av personopplysninger, herunder beskrivelse av behovet for direkte identifiserende opplysninger

SSB har behov for direkte identifiserende opplysninger for å kunne sammenstille innsamlende opplysninger med andre statistiske datakilder.

SSB har også behov for direkte identifiserende opplysninger for å kunne rekontakte respondenten i AKU som er en panelundersøkelse (gjentagende undersøkelse).

 1. Beskrivelse av opplysningenes «sensitivitet», både i et personvernperspektiv og et kommersielt perspektiv

Det er noen spørsmål om helsetilstand og nedsatt funksjonsevne i AKU. Statistikkavdelingen ser ikke direkte identifiserende opplysninger og alle estimerte størrelser avrundes til hele tusen i formidling.

Under intervju vil det spørres om detaljer om helsetilstand. Spørsmålene er formulert som «anser du..» og kan tolkes selv. Det tvinges ikke frem konkrete svar. Dagens skjema er aggregert, og det spørres ikke om enkeltsykdommer.

 1. Beskrivelse av eventuelle særskilte informasjonssikkerhetstiltak utover de generelle tiltakene i SSB.

Ingen spesielle.

 1. Beskrivelse av tiltak knyttet til dataminimering, med andre ord om opplysningene som skal rapporteres er nødvendige og relevante. Seksjon for metode skal konsulteres. Vurderingene skal både dekket omfanget og detaljeringsnivå av opplysningene.

Skjemaet som brukes er i tråd med Eurostat sine krav. Det er svært få ekstra spørsmål i den norske versjonen. Det er i samarbeid med ASD og KD to korte tilleggsundersøkelser om hhv funksjonsnedsettelse og videre/etter utdanning som skal gå annethvert år.

Statistikkseksjonen i samarbeid med metode har bidratt til dataminimering ved å bruke opplysninger fra registre til å erstatte spørsmål der det er mulig og samtidig hensyntar kravene i forordningen.

 1. Beskrivelse av om det er forhold ved opplysningene som tilsier begrensninger i sekundærbruk, jf stl § 14, f.eks. at opplysningene har særskilt kommersiell verdi, er opphavsrettslig beskyttet eller vil kunne utgjøre fare for sikkets sikkerhet. Slike opplysninger skal merkes (flagges) ved mottak.

Nei, ingen slike forhold.

 1. Beskrivelse av Metodeseksjonens vurdering av bruk av algoritmer mv, dersom saken gjelder beslutning om innrapportering av nye ustrukturerte datakilder.

Ikke aktuelt.