Ansvarlig enhet: Seksjon for utenrikshandel, avdeling for økonomisk statistikk

Dato: 24.08.21

Oppgavegiver(e): Et utvalg på 250 juridiske enheter innen ikke-finansielle næringer.

Rapporteringshyppighet: Uavklart, avventer internasjonale retningslinjer og forordning.

Kort beskrivelse av data som skal innrapporteres (omfang/antall enheter/observasjoner, type/antall variabler, mv):

Et utvalg på 250 enheter, hentet fra utvalget til undersøkelsen over utenrikshandel med tjenester, skal bes om å fordele sin rapporterte tjenestehandel i 2019 etter leveringsmåte (grensekryssende leveranser, fysisk tilstedeværelse og konsum i utlandet).

 1. Forankring i det nasjonale statistikkprogrammet (oppgi kapittel og delområde).

Statistikken er ett av utviklingsområdene under statistikkprogrammets punkt 5.18, utenriksøkonomi. Statistikken omfattes av Europaparlament- og rådsforordning (EU) 2019/2152 av 27. november 2019 om europeisk næringslivsstatistikk (EBS-forordningen).

 1. Begrunnelse for at opplysningene er nødvendig for utvikling av ny / forbedret statistikk, utarbeiding eller formidling av offisiell statistikk, og med klar forankring til det nasjonale statistikkprogrammet og SSBs ansvar.

Opplysningene må samles inn for at SSB skal kunne produsere statistikk i tråd med europeiske krav og bidra til utvikling av internasjonale retningslinjer for statistikken.

Statistikken er etterspurt spesielt i forbindelse med forhandling av handelsavtaler, hvor handel med tjenester får en stadig mer prominent rolle, men også blant analytikere og akademikere som studerer internasjonal handel.

 1. Dersom opplysningsplikten pålegges ikke-offentlig enhet:
  Gi en vurdering av om formålet kan nås ved bruk av informasjon som er tilgjengelig fra offentlige myndigheter

Opplysningene er ikke tilgjengelige i administrative kilder. Detaljeringskravet gjør det vanskelig å finne relevante datakilder. For eksempel inneholder hverken valutaregisteret eller MVA-oppgaven nok detaljer til å identifisere tjenestehandel etter tjenestetype, land og leveringsmåte.

 1. Antatt belastning på de opplysningspliktige totalt sett. Både omkostningene for å bringe informasjonen til veie på den form det skal rapporteres, og arbeidet med innrapportering skal hensyntas

Oppgavegivers tidsbruk på undersøkelsen er ukjent, men pilotundersøkelsen tyder på at dette for enkelte foretak er en til dels krevende undersøkelse, avhengig av kompleksiteten i foretakets forretningsmodell. Likevel tyder piloten på at informasjonen kan skaffes til veie og spørsmålene besvares med rimelig kvalitet om relevante medarbeidere involveres. Maksimal belastning for de større foretakene er kontrollert ved at SSB i utvalgstrekkingen velger kun de viktigste tjenestetypene og handelspartnerne (land) for hver oppgavegiver. Utvalget er heller ikke stort (250 foretak), slik at den samlede belastningen for næringslivet antas å ikke være veldig stor.

 1. Dersom det samles inn personopplysninger (opplysning som kan knyttes til fysisk person):
  Bruken og behandlingen av personopplysninger, herunder beskrivelse av behovet for direkte identifiserende opplysninger (for sammenstilling)

Ikke relevant.

 1. Beskrivelse av opplysningenes «sensitivitet», både i et personvernperspektiv og et kommersielt perspektiv

Opplysningene anses ikke å være sensitive, hverken i et personvernperspektiv eller kommersielt perspektiv.

 1. Beskrivelse av eventuelle særskilte informasjonssikkerhetstiltak utover de generelle tiltakene i SSB.

Ikke relevant.

 1. Beskrivelse av tiltak knyttet til dataminimering, med andre ord om opplysningene som skal rapporteres er nødvendige og relevante. Seksjon for metode skal konsulteres. Vurderingene skal både dekket omfanget og detaljeringsnivå av opplysningene.

Seksjon for metoder har vært involvert i skjemautvikling og -testing. Skjemaet inneholder kun spørsmål som er nødvendige for å oppfylle kravene til internasjonal rapportering og produksjon av statistikk i henhold til den europeiske forordningen. For større foretak og foretak med komplekse forretningsmodeller inneholder skjemaet kun et begrenset antall av foretakets viktigste tjenestetyper og land.

 1. Beskrivelse av om det er forhold ved opplysningene som tilsier begrensninger i sekundærbruk, jf stl § 14, f.eks. at opplysningene har særskilt kommersiell verdi, er opphavsrettslig beskyttet eller vil kunne utgjøre fare for rikets sikkerhet. Slike opplysninger skal merkes (flagges) ved mottak.

Opplysningene antas ikke å være berørt av slike forhold.

 1. Beskrivelse av Metodeseksjonens vurdering av bruk av algoritmer mv, dersom saken gjelder beslutning om innrapportering av nye ustrukturerte datakilder.

Ikke relevant.

 1. Kommentarer fra DM (og ev fra Rådet)

DM syntes presentasjonen ga et godt og informativt bilde av kompleksiteten av tjenestene som leveres samtidig som det er viktig at berørte departementer ser verdien av dette arbeidet.

 1. Oppsummering av kost/nyttevurdering samt konklusjon.

DM sluttet seg til at SSB kan innhente opplysninger om leveringsmåte for utenrikshandel med tjenester fra et utvalg av foretak iht. statistikklovens §10 og 20.