SSB behøver opplysninger om kostnadene knyttet til drift av varebiler for bruk i statistikk om kostnadsutviklingen til varebiltransport. Samlet tidsbruk for oppgavegiverne er estimert til 40 timeverk årlig. SSB anser at nytten er større enn kostnaden og har derfor vedtatt å pålegge opplysningsplikt.

Ansvarlig enhet: Avdeling for nærings- og miljøstatistikk

Dato: 13. oktober 2022

Oppgavegiver(e): Om lag 15 juridiske enheter som selger varer og tjenester til varebiltransportbransjen.

Rapporteringshyppighet: Kvartalsvis.

Beskrivelse av data som oppgavegiverne skal rapportere:

Oppgavegiverne skal rapportere opplysninger om salg av varer og tjenester til varebiltransportbransjen, som varebiler, dekk og forsikringer. Oppgavegiverne bes om å rapportere priser på produkter knyttet opp til kravspesifikasjoner som gjør det mulig å følge prisutviklingen på produktene for hvert kvartal.

 1. Forankring i det nasjonale statistikkprogrammet:
  Statistikken er ett av utviklingsområdene under statistikkprogrammets punkt 5.16. Transport og reiseliv.
   
 2. Begrunnelse for at opplysningene er nødvendige:
  Norges Lastebileier-Forbund (NLF) finansierer drift av den eksisterende statistikken Kostnadsindeks for lastebiltransport. SSB ønsker, i samråd med NLF, at denne statistikken utvides til også å dekke kostnadsutviklingen til varebiltransport. SSB trenger opplysninger for å beskrive utviklingen av kostnadene knyttet til drift av varebiler. Statistikken blir brukt av næringslivet i forbindelse med inngåelse og regulering av kontrakter for lastebiltransport og varebiltransport. Transportytere og transportbrukere bruker statistikken ved prisforhandlinger.
   
 3. Vurdering av om SSB kan nå formålet ved å bruke informasjon fra offentlige myndigheter (bare relevant dersom opplysningsplikten gjelder ikke-offentlig enhet):
  Opplysningene er ikke tilgjengelige i administrative kilder.
   
 4. Vurdering av belastning og omkostning for de opplysningspliktige:
  Oppgavegivernes samlede tidsbruk er estimert til 40 timeverk årlig. Beregningen av belastningen er basert på eksisterende datainnsamlinger til statistikken Kostnadsindeks for lastebiltransport.
   
 5. Beskrivelse og begrunnelse for bruk og behandling av personopplysninger, dersom SSB ber om slike:
  Ikke relevant.
   
 6. Beskrivelse av opplysningenes sensitivitet:
  Prisopplysninger for varebiler, dekk og forsikringer er delvis tilgjengelige via hjemmesider og kataloger. Produksjon av statistikken krever priser på et mer detaljert nivå slik at den innsamlede informasjonen likevel kan være sensitiv i et kommersielt perspektiv.
   
 7. Beskrivelse av særskilte informasjonssikkerhetstiltak, dersom det er behov for slike:
  Ikke behov for særskilte tiltak utover generelle rutiner i SSB.
   
 8. Begrunnelse for at opplysningene er nødvendige og relevante (dataminimering):
  Skjemaet inneholder kun spørsmål og spesifikasjoner som er nødvendig for å produsere statistikk om prisutviklingen til oppgavegivernes produkter.
   
 9. Forhold ved opplysningene som innebærer begrensninger i sekundærbruk, dersom slike finnes:
  Opplysningene antas ikke å være berørt av slike forhold.
   
 10. Vurdering av bruk av algoritmer osv. dersom saken gjelder beslutning om innrapportering av nye, ustrukturerte datakilder:
  Ikke relevant.