Ansvarlig enhet: Avd. 300

Dato: 15.02.2021

Oppgavegiver(e): IMDi

Rapporteringshyppighet: Årlig

Kort beskrivelse av data som skal innrapporteres (omfang/antall enheter/observasjoner, type/antall variabler, mv): 3-4000 per år, utdanningsopplysninger fra kompetansekartleggingsordningen KOMPASS, lagret i IMDinett

 1. Forankring i det nasjonale statistikkprogrammet (oppgi kapittel og delområde)

Statistikkområde 17.5 - Utdanningsnivå omtaler statistikk over befolkningens utdanningsnivå hvor det innledningsvis står «Formålet med statistikkområdet er å presentere statistikk om utdanningsnivå for personer bosatt i Norge. Utdanningsaktiviteter som er fullført ved norske – og utenlandske – utdanningsinstitusjoner danner grunnlaget for statistikken.» 

Det vises også til «Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 0452/2008 og Kommisjonsforordning (EU) nr. 912/2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 0452/2008 med hensyn til statistikk over utdanning og opplæringssystemer

 1. Begrunnelse for at opplysningene er nødvendig for utvikling av ny / forbedret statistikk, utarbeiding eller formidling av offisiell statistikk, og med klar forankret til det nasjonale statistikkprogrammet og SSBs ansvar.

Dette er opplysninger SSB tidligere har hentet inn fra UDI. Registrering og lagring av opplysningene er nå overført til IMDi. Opplysningene er nødvendig for å oppfylle SSBs statistikkansvar, jf. statistikkprogrammet og EØS-forpliktelse.

Opplysningene vil bidra til ytterligere reduksjon i manglende utdanningsopplysninger for innvandrere.

 1. Dersom opplysningsplikten pålegges ikke-offentlig enhet;
  Gi en vurdering av om formålet kan nås ved bruk av informasjon som er tilgjengelig fra offentlige myndigheter

Ikke aktuelt.

 1. Antatt administrativ belastning på de opplysningspliktige totalt sett. Både omkostningene for å bringe informasjonen til veie på den form det skal rapporteres, og det administrative arbeidet med innrapportering skal hensyntas

SSB har bidratt i utformingen av spørsmålene om utdanning ved utforming av IMDis registreringsløsning KOMPASS med tanke på at opplysningene allerede skal være på et slikt format at de kan brukes av SSB.

Det eksisterer allerede kvalitetsavtale mellom SSB og IMDi. Rutiner for overføring av data er derfor allerede på plass.

Opplysningspliktig vil måtte tilrettelegge for et årlig uttrekk. Det er vanskelig å anslå hvor mye tid dette vil ta, men det antas at dette ikke innebærer stor belastning tidsmessig.

 1. Dersom det samles inn personopplysninger (opplysning som kan knyttes til fysisk person);
  Bruken og behandlingen av personopplysninger, herunder beskrivelse av behovet for direkte identifiserende opplysninger

Det samles informasjon om hvilken utdanning asylsøkere som innvilges opphold i Norge har med seg ved ankomst. Opplysningene om personers høyeste utdanning benyttes også som bakgrunnsvariabel i forbindelse med andre statistikkområder enn utdanning og behovet for direkte identifiserende opplysning er dermed til stede.

 1. Beskrivelse av opplysningenes «sensitivitet», både i et personvernperspektiv og et kommersielt perspektiv

Det anses ikke å være sensitive opplysninger som samles inn.

 1. Beskrivelse av eventuelle særskilte informasjonssikkerhetstiltak utover de generelle tiltakene i SSB.

Ingen spesielle.

 1. Beskrivelse av tiltak knyttet til dataminimering, med andre ord om opplysningene som skal rapporteres er nødvendige og relevante. Seksjon foe metode skal konsulteres. Vurderingene skal både dekket omfanget og detaljeringsnivå av opplysningene.

SSB har bidratt i utformingen av spørsmålene om utdanning ved utforming av IMDis registreringsløsning KOMPASS med tanke på at opplysningene skal være på et slikt format at de kan brukes av SSB.

 1. Beskrivelse av om det er forhold ved opplysningene som tilsier begrensninger i sekundærbruk, jf stl § 14, f.eks. at opplysningene har særskilt kommersiell verdi, er opphavsrettslig beskyttet eller vil kunne utgjøre fare for sikkets sikkerhet. Slike opplysninger skal merkes (flagges) ved mottak.

Nei, ingen slike forhold.

 1. Beskrivelse av Metodeseksjonens vurdering av bruk av algoritmer mv, dersom saken gjelder beslutning om innrapportering av nye ustrukturerte datakilder.

Ikke aktuelt.