Ansvarlig enhet:
Avdeling for nærings- og miljøstatistikk, Seksjon for næringslivets konjunkturer

Dato:15.11.2021

Oppgavegiver(e):
Kraftprodusenter på Svalbard

Rapporteringshyppighet:
Årlig.

Kort beskrivelse av data som skal innrapporteres (omfang/antall enheter/observasjoner, type/antall variabler, mv):

Kraftprodusenter på Svalbard skal rapportere total kraftproduksjon brutt ned på forbruk i rundt 40 forbruksgrupper. På Svalbard står kraftprodusentene også for levering av strømmen til ulike sluttbrukere. Det er med andre ord kun én variabel, strømforbruk i MWh, det skal oppgis data for. Strømforbruket skal rapporteres i henhold til Standard for næringsgruppering 2007 (SN2007) og spesifiseres på husholdninger, primærnæringer, industri og tjenesteytende næringer.

I dag omfatter den årlige elektrisitetsstatistikken for Norge kun området Longyearbyen på Svalbard. På lengre sikt er det en målsetting å utvide statistikken over kraftproduksjonen og strømforbruket på Svalbard slik at større geografiske områder kan inngå i den årlige elektrisitetsstatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB). I første omgang er det kun 1 oppgavegiver som skal rapportere data. På sikt planlegger vi å utvide med 2-3 enheter for å få heldekkende statistikk for Svalbard.

 1. Forankring i det nasjonale statistikkprogrammet (oppgi kapittel og delområde)

  Statistikkområde 5.5. Energi og industri.

  Under avsnittet om «Energi» står følgende: Formål og innhold: Statistikken skal vise utviklingen i tilgang og bruk av energi fordelt på detaljerte energiprodukter, og distribusjon knyttet til energibærerne.

  Statistikkprogrammet og statistikkloven omfatter Svalbard, og statistikk under område 5.5 skal inkludere Svalbard.

 2. Begrunnelse for at opplysningene er nødvendig for utvikling av ny / forbedret statistikk, utarbeiding eller formidling av offisiell statistikk, og med klar forankring til det nasjonale statistikkprogrammet og SSBs ansvar.

  Opplysningene er nødvendig for å oppfylle SSBs statistikkansvar, jf. Statistikkprogrammet.

  Den årlige elektrisitetsstatistikken skal dekke Norge, inkludert Svalbard. Svalbard er et eget område i den offisielle elektrisitetsstatistikken til SSB og skal inngå i leveransen til det årlige nasjonalregnskapet. Det er per i dag ikke mulig å hente inn opplysninger om kraftproduksjon og strømforbruk uten å henvende seg direkte til kraftprodusentene på Svalbard.

  I dag er den årlige elektrisitetsstatistikken til SSB basert på eRapp som er et administrativt register hos NVE. Ved publisering av årlig elektrisitetsstatistikk for 2020 er det planlagt å ta i bruk Statnett sin datahub for innsamling av målerdata, Elhub, som datakilde for kraftproduksjon og -forbruk i statistikken. Svalbard inngår imidlertid ikke i noen av disse datakildene. For å kunne lage heldekkende elektrisitetsstatistikk for Norge er det derfor behov for å ha særskilt datafangst rettet mot kraftprodusenter på Svalbard.

  SSB samler i dag inn data for Svalbard direkte fra oppgavegiverne via en sikker vedleggsløsning i Altinn. Frem til nå har denne rapporteringen foregått på frivillig basis. For å sikre en stabil datakilde til utarbeidelsen av elektrisitetsstatistikken er det behov for å formalisere datafangsten ved å innføre opplysningsplikt for kraftprodusenter på Svalbard.

 3. Dersom opplysningsplikten pålegges ikke-offentlig enhet;
  Gi en vurdering av om formålet kan nås ved bruk av informasjon som er tilgjengelig fra offentlige myndigheter

  Den nasjonale databasen Elhub inneholder måleverdier for forbruk og produksjon av strøm og kan dermed utnyttes som datagrunnlag for fastlands-Norge. I denne datakilden dekkes som nevnt ikke Svalbard som eget område. Data for Svalbard dekkes heller ikke i eRapp. SSB kjenner ikke til andre offentlige kilder som kan gi informasjonen om kraftproduksjon og kraftforbruk på Svalbard som den årlige elektrisitetsstatistikken trenger.

 4. Antatt administrativ belastning på de opplysningspliktige totalt sett. Det skal tas hensyn både til omkostningene for å bringe informasjonen til veie på den form det skal rapporteres, og det administrative arbeidet med innrapportering.

  Det anslås en samlet administrativ belastning på 1 dagsverk årlig for opplysningspliktige til denne statistikken.

 5. Dersom det samles inn personopplysninger (opplysning som kan knyttes til fysisk person); Bruken og behandlingen av personopplysninger, herunder beskrivelse av behovet for direkte identifiserende opplysninger

  Det samles ikke inn personopplysninger. Det er kraftselskaper/virksomheter som skal svare.

 6. Beskrivelse av opplysningenes «sensitivitet», både i et personvernperspektiv og et kommersielt perspektiv

  Det anses ikke å være sensitive opplysninger som samles inn. Strømforbruk vil bli publisert samlet for husholdninger og det vil dermed ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner bak tallene. Det vil bli innhentet samtykke om å kunne publisere data for områdene på Svalbard direkte fra kraftprodusentene.

 7. Beskrivelse av eventuelle særskilte informasjonssikkerhetstiltak utover de generelle tiltakene i SSB.

  Ingen spesielle.

 8. Beskrivelse av tiltak knyttet til dataminimering, med andre ord om opplysningene som skal rapporteres er nødvendige og relevante. Seksjon for Metode skal konsulteres. Vurderingene skal både dekke omfanget og detaljeringsnivå av opplysningene.

  Ikke aktuelt.

 9. Beskrivelse av om det er forhold ved opplysningene som tilsier begrensninger i sekundærbruk, jf stl § 14, f.eks. at opplysningene har særskilt kommersiell verdi, er opphavsrettslig beskyttet eller vil kunne utgjøre fare for sikkets sikkerhet. Slike opplysninger skal merkes (flagges) ved mottak.

  Ikke relevant.

 10. Beskrivelse av Metodeseksjonens vurdering av bruk av algoritmer mv, dersom saken gjelder beslutning om innrapportering av nye ustrukturerte datakilder.

  Ikke aktuelt.

 11. Oppsummering av kost/nyttevurdering samt konklusjon

  Det er per i dag ikke mulig å hente inn opplysninger om kraftproduksjon og strømforbruk uten å henvende seg direkte til kraftprodusentene på Svalbard. SSB anser nytten ved å innføre opplysningsplikt som større enn kostnaden og har derfor vedtatt å pålegge kraftprodusenter på Svalbard opplysningsplikt hjemlet i statistikklovens § 10 og bruk av tvangsmulkt hjemlet i statistikklovens § 20, for innhenting av data om kraftproduksjon og strømforbruk.