Dette notatet gjennomgår likheter og forskjeller i målingen av offentlige utgifter til utdanning i tre statistikker som alle belyser utdanningssektoren:

  • Utdanningsregnskapet
  • Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter
  • OECDs utdanningsstatistikk, herunder publikasjonen Education at a Glance

Gjennomgangen viser at det ved første øyekast kan se ut som de tre statistikkene ikke henger særlig godt sammen. Når man går inn i detaljene, ser man at det meste kan forklares ved forskjeller i definisjonene som ligger til grunn for statistikkene. Ulikhetene er med andre ord en konsekvens av bevisste valg – ikke et resultat av at det er brukt forskjellige datakilder.

Utgifter til barnehager og utbetaling av studielån inkluderes i OECDs database over utdanningsutgifter. Ved å holde disse to postene utenom ser man at det er langt bedre samsvar mellom denne statistikken og de to andre statistikkene. Det er likevel en rekke utgiftsposter og fenomener som behandles ulikt i de tre statistikkene. Disse bidrar med avvik som er beløpsmessig mindre enn barnehageutgifter og studielån. De oppveier dessuten delvis hverandre, men bidrar likevel til at utgiftene er noe høyere i OECDs statistikk enn i de to andre statistikkene. Gjennomgangen viser at avvikene oppstår fordi det er tatt forskjellige valg med hensyn på behandling av blant annet investeringsutgifter, utgifter til forskning og utvikling, studenters bo- og levekostnader, samt arbeidsgiveres utgifter til opplæring og trening av ansatte.