I forskningsartikkelen Kommunenes pengebruk på grunnskolen og elevenes utfall som voksne har forskere fra SSB undersøkt effekten av kommunenes skoleutgifter per elev i grunnskolen for norske barn født mellom 1970-1980.

– Vi finner at gutter spesielt nyter godt av å ha gått på grunnskole i en kommune som har relativt høye utgifter per barn i løpet av de aktuelle skoleårene. Vår studie tyder på at økt ressursbruk i grunnskolen kan bidra til at barna oppnår økt inntekt som voksne. Dette gjelder særlig for gutter fra familier med lav eller middels inntekt, sier forsker Audun Langørgen. 

Resultatet av studien tyder på at gutter som mottar økt ressursbruk i grunnskolen også fullfører flere år med utdanning og har større sannsynlighet for å stifte familie i voksen alder. Forskerne finner derimot ingen tydelige effekter for jenter.

Når et stort avgangskull slutter på skolen, blir det frigjort flere lærerressurser enn når avgangskullet er lite. Utgiftene per elev blir derfor relativt høye etter at et stort avgangskull har sluttet, noe som kan gi skolen bedre evne til å følge opp elevene. Ved hjelp av slike variasjoner finner SSB-forskerne at ressursbruken påvirker hvordan elevene klarer seg på lang sikt.

– For å kunne undersøke sammenhengen mellom ressursbruk under skolegangen og elevenes inntekter som voksne, er vi nødt til å studere forhold som ligger langt tilbake i tid. Siden grunnskolen har endret seg mye siden 70-tallet, er det usikkert om økt ressursbruk i grunnskolen vil gi samme type utslag for dagens elever når de skal ut i fremtidens arbeidsliv. Resultatene kan likevel gi en pekepinn, blant annet i lys av debatten om hva som kan gjøres for å hjelpe flere av guttene som faller utenfor, sier Audun Langørgen