Vi utfører et valgeksperiment hvor vi evaluerer hvordan stedstilknytning påvirker folk sin respons overfor et foreslått vindkraftanlegg i Norge og hvordan de verdsetter miljøkonsekvensene. Vi finner at stedstilknytning forhøyer hvor mye folk krever i kompensasjon for å ha vindkraftanlegget. Stedstilknytning er altså verdiøkende. Vi finner også at stedstilknytning forklarer motstand mot prosjektet ved å øke sannsynligheten for å systematisk velge «ingen utbygging»-alternativet i valgeksperimentet. Dette kan forklares av NIMBY-effekten (not-in-my-back-yard). Basert på våre funn argumenterer vi for at stedstilknytning bør bli annerkjent som en viktig faktor for å forklare folks respons, motvillighet og generell preferanse-heterogenitet i uttrykte preferansemetoder. Videre argumenterer vi for at NIMBY-effekten delvis kan forklares av psykologiske konsepter som øker mennersker sin verdi av steder og naturområder.