Et Discussion Paper er en foreløpig versjon av et forskningsarbeid som forfatterne ønsker diskusjon rundt og innspill på, før de eventuelt reviderer og prøver å få publisert en endelig versjon i et vitenskapelig tidsskrift. Discussion papers blir kommentert av andre forskere i SSB før publisering, men både konklusjoner og metodevalg står for forfatterens egen regning.

Denne studien bidrar til litteraturen om hvordan man kan regulere fremveksten av vindkraftverk for å ta hensyn til andre miljøeffekter enn klimagassutslipp. Dagens regulering er i hovedsak basert på et konsesjonssystem, der det ikke er påkrevd verken naturavgift eller at utbygger skal kompensere for naturødeleggelsen gjennom restaurering av andre ødelagte naturområder («offsets»). Vi presenterer en analytisk modell for vindkraftutvikling hvor vi inkluderer både miljøavgift og offsets. Der viser vi at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å kombinere en naturavgift med et system for offsets, så lenge det er akseptabelt å måle naturødeleggelser i penger. En slik kombinasjon av virkemidler vil være å foretrekke fremfor å kreve at alle investeringer i vindkraft skulle kompenseres gjennom offsets. Dersom det derimot ikke akseptabelt med noe mere (netto) tap av naturmangfold og uberørt natur, bør alle nye inngrep i naturen kompenseres gjennom offsets. Vi ser på to restaureringsprosjekter i Norge og vurderer hvorvidt de kunne ha vært brukt som restaureringsprosjekter for et vindkraftverk som nylig har blitt bygget. Vi konkluderer med at det kan de, men et offset-system krever gode målemetoder og reguleringer for å sikre at naturmangfoldet som går tapt blir tilstrekkelig kompensert.