SSB har den siste tiden fått mange spørsmål om hva et Discussion Paper er.

Et Discussion Paper er en foreløpig versjon av et forskningsarbeid som forfatterne ønsker diskusjon rundt og innspill på, før de eventuelt reviderer og prøver å få publisert en endelig versjon i et vitenskapelig tidsskrift. Discussion papers blir kommentert av andre forskere i SSB før publisering, men både konklusjoner og metodevalg står for forfatterens egen regning.

Ved plassering av vindkraftverk bør det være en avveiing mellom de negative effektene på naturverdier og lønnsomhet. Vindkraftverk påvirker negativt både den estetiske verdien og bruksverdien av naturområder, som særlig berører de som bor i området (miljøkostnader for de lokale innbyggerne), og det biologiske mangfoldet og arealer av uberørt natur, som har en verdi for hele samfunnet (nasjonale miljøkostnader). Begge deler er det viktig å ta hensyn til en samfunnsøkonomisk analyse av vindkraftutbygging. I denne artikkelen tar vi som utgangspunkt at det skal bygges ut vindkraft på land, og ser på hvordan denne kan plasseres geografisk for å gi størst mulig samfunnsøkonomisk gevinst. Dette gjøres ved å kombinere en energisystemmodell med omfattende GIS analyser av potensielle vindkraftverkplasseringer, basert på innsendte søknader. Energisystemmodellen gir informasjon om hvordan plasseringen påvirker de rene økonomiske inntektene fra vindkraft, men GIS analysene gir oss informasjon om hvordan vindkraftverkene vil påvirke utsynet til husholdningene i området, samt hvilke naturområder som blir berørt. I modelleringen integrere vi monetære verdier på lokale miljøkostnader og kostnader ved karbonutslipp fra arealer, mens hensynet til uberørt natur og biologisk mangfold vil sette absolutte grenser på hvor vindkraftverkene kan plasseres. Ved å simulere modellen fram til 2050 finner vi at Sør-Norge er gunstig lokasjonen for vindkraft om en ikke tar hensyn til miljøkostnader. Dersom vi tar hensyn til både kostnader for de lokale innbyggerne og de nasjonale miljøkostnadene bør en større del av produksjonen flyttes mot den nordlige delen av Norge. Vi finner at hensynet til uberørt natur og biologisk mangfold har større innvirkning på optimal lokalisering enn om man bare tar hensyn til miljøkostnader som påvirker de lokale innbyggerne. Kostnadene av å utelukke noen områder er imidlertid små. Vi viser også at det generelt er en trade-off mellom hensynet til miljøkostnader for de lokale innbyggerne og nasjonale miljøkostnader. Dersom vindkraftverk skal plasseres langt unna synsfeltet for innbyggerne vil det bli større negative konsekvenser for biodiversitet og økt tap av uberørt natur.