Ressursrenten er den inntekten fra å utnytte en naturressurs som blir igjen etter at alle nødvendige innsatsfaktorer har fått sin markedsmessige avlønning. I denne rapporten bruker vi nasjonal­regnskaps­tall fra Statistisk sentralbyrå for å beregne ressursrenten i naturressursnæringene i Norge i perioden fra 1984 til 2022 (kapittel 3). Disse næringene omfatter kraftproduksjon, akvakultur, skogbruk, fiske og fangst, jordbruk, bergverk og olje- og gassutvinning.

Vi gjør også en egen analyse av ressursrenten i vindkraft på land for perioden 2018–2022 (kapittel 4). Siden nasjonal­regnskapet (NR) ikke splitter kraftsektoren etter energikilde (vann, vind og varme) baserer vi denne beregningen på andre kilder enn NR-tall. Produksjonsverdien i vindkraftnæringen beregnes utfra timesdata (produksjon og spotpriser) i det prisområdet produksjonen fant sted.

Beregningene basert på nasjonalregnskapstall viser at det i 2022 var positiv ressursrente i alle næringer utenom jordbruket.

Vi finner at ressursrenten fra vindkraftnæringen var negativ fram til 2020, og deretter positiv. I 2022 var kraftprisene uvanlig høye og ressursrenten fra vindkraftnæringen er beregnet til 7,6 milliarder kroner.

Oppdragsgiver: Finansdepartementet.