I Statistisk sentralbyrås nasjonale prognoser fra desember 2022 ble veksten anslått å bli betydelig lavere fremover sammenliknet med utviklingen i 2022. Samtidig ventes det at utviklingen vil bli om lag konjunkturnøytral de neste årene.

Krona har svekket seg noe gjennom 2022 og spesielt i første del av inneværende år, mens energiprisene fortsatt holder seg på et høyt nivå. Svakere krone fører isolert sett til bedre lønnsomhet for eksportrettede virksomheter, men høye priser på energi og andre innsatsfaktorer samt høy importert inflasjon gir økt kostnadsnivå, noe som kan redusere gevinsten. Med forutsetninger om fortsatt høye renter og negativ realinntektsvekst, anslås veksten i husholdningenes konsum å bli lav både i år og til neste år. Anslagene fra desember 2022 tilsa imidlertid en noe redusert prisstigning gjennom inneværende år og en prisstigning på årsbasis i 2023 på 4,9 prosent for KPI og 4,4 prosent for kjerneinflasjonen (KPI-JAE). Av forutsetninger ligger blant annet en underliggende sterk prisøkning fram til oktober 2022, som isolert sett kan legge et grunnlag for lavere prisvekst utover i 2023. Det samme gjør en forventet bedring i produktiviteten.   

I Møre og Romsdal ventes den sterke produksjonsveksten i primærnæringene i 2022 å dempe seg noe i år og til neste år. Industriproduksjonen i fylket kan utvikle seg noe svakere i år enn i fjor, om enn moderat bedre enn landsgjennomsnittet gitt industristrukturen. Produksjonen i bygge- og anleggsvirksomhet ventes å dempes på grunn av fortsatt høye renter og noe lavere investeringer. Produksjonen i markedsrettet tjenesteyting ventes fortsatt å gå litt opp, men klart mindre enn i fjor, mens produksjonen i offentlig forvaltning ventes fortsatt å øke, omtrent som i fjor. Anslagene viser også produksjonsvekst i næringer som utvinning av råolje og naturgass, tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning og rørtransport. Det ventes vekst i bruttoproduktet samlet for alle næringene i fylket i år og til neste år, om enn noe lavere enn i 2022. Møre og Romsdal hadde klar oppgang i samlet sysselsetting i 2022, med økt sysselsetting i primærnæringene, industri, bygge- og anleggsvirksomhet, markedsrettet og offentlig tjenesteyting, men også i flere andre næringer, som blant annet utvinning av råolje og naturgass og rørtransport og tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning. Anslagene tilsier en mer moderat sysselsettingsvekst i 2023 enn i fjor, med fortsatt anslått sysselsettingsvekst i for eksempel primærnæringer og offentlig tjenesteyting. Sysselsettingsveksten i Møre og Romsdal ventes å holde seg omtrent på samme nivå til neste år som i år, med en anslått oppgang moderat over landsgjennomsnittet. Samlet sett anslås produksjonen å øke mer enn sysselsettingen, noe som indikerer en gradvis økning i produktiviteten.

Nye tall viser klar økning i folketallet i Møre og Romsdal i 2022, og sterkere enn i tidligere år på 2000-tallet. Dette har sammenheng med økt i innvandring, blant annet på grunn av store flyktningestrømmer fra Ukraina, og den laveste innenlandske netto utflytting på 2000-tallet, som blant annet kan knyttes til økt sysselsetting med påfølgende høyere sysselsettingsandeler og relativt lav arbeidsledighet.

Nye tall viser også vekst i antall personer i yrkesaktiv alder i fylket i 2022, og anslagene for inneværende år viser en ytterligere økning, men litt lavere enn i fjor. Økt aldring og flere innvandrere i yrkesaktiv alder bidrar isolert sett til å dempe yrkesdeltakelsen noe. Men økt utdanningsnivå i befolkningen og fortsatt noe vekst i sysselsettingen fører likevel til noe vekst i arbeidsstyrken. Arbeidsstyrken ser ut til å øke litt mer enn sysselsettingen i inneværende år, slik at det kan forventes en moderat økning i arbeidsledigheten. Anslått utvikling i sysselsetting og arbeidsstyrke indikerer en moderat økning i arbeidsledigheten også i 2024.