Det er særlig tre forhold som har satt sitt preg på utviklingen i finansregnskapet i 2022.  For det første ble samfunnet gjenåpnet etter to år med inngripende smittevernstiltak. Gjenåpningen førte blant annet til sterk vekst i husholdningenes konsum. For det andre tiltok den generelle prisstigningen og prisene på mange av varene som inngår i private konsumutgifter økte betydelig. For det tredje hevet Norges Bank styringsrenten seks ganger i løpet av året 2022. Dette har gitt et vesentlig høyere rentenivå enn det som har vært vanlig de siste årene. Økte renteutgifter har dempet veksten en i husholdningenes disponible inntekt.

Økte utgifter i 2022 har redusert husholdningenes sparing og nettofinansinvesteringene i finansregnskapet. Nettofinansinvesteringene ble beregnet til 72 milliarder kroner, som er 56 milliarder kroner lavere enn i 2021, da nettofinansinvesteringene ble beregnet til rekordhøye 128 milliarder kroner. Selv om nettofinansinvesteringene ble redusert det siste året, er året 2022 det tredje året på rad med uvanlige høye nettofinansinvesteringer, sammenlignet med tidligere år.

I 2022 avtok gjeldsveksten, samtidig som husholdningene fortsatte å bygge opp finansielle reserver. Det siste året økte bankinnskuddene med 69 milliarder kroner, mens nettotegningene av verdipapirfondsandeler og nettokjøpene av aksjer og obligasjoner summerte seg til 17 milliarder kroner. De totale finansielle investeringene utgjorde 223 milliarder kroner, mens gjelda økte med 151 milliarder kroner i 2022.

Prissvingninger i verdipapirmarkedene påførte husholdningene et nettotap på 142 milliarder kroner og tapene bidro til å redusere den finansielle nettoformuen med 70 milliarder kroner i 2022. Husholdningenes finansielle nettoformue eller nettofordringer ble beregnet til 1 721 milliarder kroner ved utgangen av året som tilsvarer 97,5 prosent av sektorens disponible inntekt.

Rapporten er basert på frigitte årstall for 2021 og 2022, etter at de viktigste datakildene for året 2022 ble innarbeidet i finansregnskapet. Dette gjelder regnskapsstatistikk for banker, kredittforetak og forsikringsselskaper og verdipapirmarkedsstatistikk. Beregningene er i tillegg basert på anslag for skattefordringer og gjeld, anslag for unoterte aksjer og foreløpig tall for husholdningenes fordringer og gjeld overfor utlandet. Finansregnskapene for årene 2021 og 2022 er foreløpige regnskapsversjoner og vil bli oppdatert etter hvert som ny informasjon blir tilgjengelig og innarbeidet i beregningsgrunnlaget.