Regneeksempler - byggekostnadsindeks

Utregning av prosentvis endring

Ved bruk av indeksene for justeringsformål, har en ofte behov for å få fram den prosentvise endring i indeksen over et gitt tidsrom. I eksemplet nedenfor har vi gitt endringen i prosent fra 15. mars 2000 til 15. august 2002 for byggekostnadsindeks for enebolig av tre.

15. mars 2000: 98,8 (indeks)

15. august 2002: 108,9 (indeks)

Stigning i poeng: 108,9 - 98,8 = 10,1

Stigning i prosent:

10,1 . 100
--------------- = 10,2
98,8

Stigningen i byggekostnadsindeks for enebolig av tre fra 15. mars 2000 til 15. august 2002 er 10,2 prosent.

Utregning av nytt kronebeløp ved bruk av prosentivis endring i byggekostnadsindeksen for enebolig av tre

Stigning i prosent: 10,2

Beløp for justering: kr. 1 000,-

Økning:

1 000,- . 10,2
-------------------- = 102,-
100


Alternativ utregningsmetode:

108,9

Kr 1 000,- . ------------- = kr 1 102,-


98,8

Nytt beløp etter justering: 1 102,-

Omregning til annen basismåned

I enkelte situasjoner har brukerne behov for å operere med en annen jevnføringsbasis enn byggekostnadsindeksens 2000 = 100. I eksempelet nedenfor har vi vist omregning fra indeks med 2000 = 100 til indeks med januar 1995 = 100.

15. januar 1995: 87,4 (indeks for enebolig av tre)

15. august 2002: 108,9 (indeks for enebolig av tre)

Indekstallet per 15. august 2002 med januar 1995 = 100 er da:

108,9
--------- . 100 = 124,6
87,4