Hagebruksnæringen, som hovedsakelig består av enheter som dyrker frukt, bær, grønnsaker på friland og i veksthus, er en arbeidsintensiv næring. I Landbrukstelling 2020 ble arbeidsinnsats kartlagt for de i alt 38 713 virksomhetene i jord- og hagebruk. I alt ble det utført 82,5 millioner timer på alle jordbruksbedriftene. De bedriftene som ble klassifisert med driftsformen hagebruk (jf. tekstboks), utgjorde 1 427 enheter med en arbeidsinnsats på i alt 8,7 millioner timer. Det vil si at det i gjennomsnitt ble utført 3,3 årsverk per hagebruksenhet i 2020. Ser man på antall årsverk per jordbruksbedrift for alle som var i drift i 2020, ble det utført 1,2 årsverk i jord- og hagebruk.

Bruk av opplysninger fra a-ordningen

Opplysninger om arbeidsinnsats ble kartlagt gjennom spørreskjema til alle de 38 713 aktive Virksomhet med jordbruksdrift inkludert husdyrhold og hagebruk. Bedriften omfatter alt som blir drevet som en enhet under en ledelse og med felles bruk av produksjonsmidler, og er uavhengige av kommunegrenser.. De bedriftene som hadde brukbare opplysninger om ansatte i a-ordningen, mottok forhåndsutfylte opplysninger om ansattes arbeidsinnsats. Hvis oppgitte timer for en eller flere ansatte ikke stemte med det som faktisk var utført på jordbruksbedriften i den aktuelle perioden, ble oppgavegiver bedt om å korrigere timene.

På det tidspunktet spørreskjemaet ble sendt ut, var det ikke mulig å identifisere alle ansatte gjennom a-ordningen, og for en del av jordbruksbedriftene ble opplysningene fra a-ordningen forkastet av kvalitetshensyn. Disse enhetene mottok derfor ikke forhåndsutfylte opplysninger om sine ansatte, men oppga dem på tellingsskjemaet – da uten opplysninger om statsborgerskap. I tillegg er det en del annen arbeidskraft i jordbruket som ikke dekkes av a-ordningen, se forklaringsboks.

Mye innleid arbeidsinnsats i hagebruket

Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk for jordbruksbedrifter med driftsform hagebruk utgjorde 8,7 millioner timer i 2020. Timene fordeler seg på bruker og ektefelle/samboer, familiemedlemmer og Fast arbeidshjelp er personer som ikke er bruker, ektefelle/samboer eller familiemedlem, og som har jobbet hver uke eller mer enn 6 måneder i tellingsperioden (1. oktober 2019 til 30. september 2020) Tilfeldig hjelp er sesongansatte som har jobbet mindre enn 6 måneder i tellingsperioden. I kategorien inngår også arbeid utført av innleide bedrifter, f.eks. leiekjøring utført av andre jordbruksbedrifter eller sesongarbeidskraft leid inn gjennom bemanningsbyrå.. Fast og tilfeldig arbeidshjelp omfatter både personer direkte ansatt i jordbruksbedriftene og arbeidshjelp utført av andre bedrifter, f.eks. arbeidshjelp leid inn gjennom bemanningsbyrå.

Figur 1. Arbeidsinnsats på hagebruksenheter. 2020

670 000 timeverk ble utført av andre bedrifter og arbeidshjelp utført av ansatte leid inn gjennom andre bedrifter. I disse timene ligger også andre personer som deltagere i samdrifter, som ikke regnes som ansatte. 6 millioner timer er utført av personer ansatt i jordbruksbedriftene, og 4,9 millioner av disse timene er knyttet til ansatte med opplysninger fra a-ordningen. For disse kan vi si noe om statsborgerskap. Arbeid utført av utenlandske statsborgere utgjorde 3,8 millioner timer. 6 679 av i alt 8 909 personer, eller 75 prosent, var registrert med utenlandsk statsborgerskap.

Høy andel utenlandsk arbeidskraft fra Øst-Europa

Ansatte med tilknytning til Øst-Europa står for den aller største andelen av de utenlandske statsborgerne. 47 prosent av de med utenlandsk statsborgerskap kom fra Polen, 13 prosent fra Litauen, 10 prosent fra Ukraina og 10 prosent fra Vietnam. Personer fra øvrige land utgjorde til sammen 20 prosent. I a-ordningen rapporteres opplysninger på personidentitet, slik at en unngår dobbelttelling av personer som har arbeidet for flere virksomheter.

Det er viktig å presisere at det ikke finnes opplysninger om statsborgerskap for alle som har utført arbeid innenfor driftsformen hagebruk i 2020. Det gjelder ansatte hvor opplysninger ikke er hentet fra a-ordningen. Disse personene utførte 1,1 millioner timer av totalt 6 millioner timer for alle ansatte. Det ble hentet opplysninger fra a-ordningen fra 50 prosent av hagebruksenhetene. I hovedsak er det enheter med få ansatte vi ikke finner i a-ordningen.

Figur 2. Registrert statsborgerskap for ansatte innen hagebruk. 2020

Figuren over viser fordeling innenfor statsborgerskap for ansatte med opplysninger hentet fra a-ordningen innenfor hagebruk. Videre er de fordelt på Bosatte: Personer som forventes å oppholde seg sammenhengende i landet i minst seks måneder, blir registrert som bosatte i Det sentrale folkeregisteret.<br> Ikke-bosatte: Er definert som personer registrert i Det sentrale folkeregisteret med planlagt opphold i Norge på under seks måneder. Ikke-bosatte omfatter personer med et midlertidig personnummer (D-nummer)..

Jordbruksbedriftene klassifiseres etter driftsform. Inndelingen er felles for alle EU- og EØS-land. Driftsformen til en jordbruksbedrift fastsettes etter andelen som de ulike plante- og husdyrproduksjonene utgjør av bedriftens totale standard omsetning (SO). SO for plante- og husdyrprodukter er verdien av produktene basert på produsentpris. SO beregnes på regionalt nivå per dekar og per dyr som gjennomsnittsverdier over en referanseperiode på fem år. SO er eksklusive direkte tilskudd, merverdiavgift og skatter/avgifter på produktene. Driftsform er altså den viktigste aktiviteten i jordbruksbedriften målt som SO.

A-ordningen fanger ikke opp all arbeidsinnsats. Brukernes og ektefelle eller samboers arbeidsinnsats rapporteres ikke i forbindelse med enkeltpersonforetak. Heller ikke ulønnet arbeid utført av f.eks. familiemedlemmer blir rapportert her. For de med driftsformene ANS og DA, kalt samdrifter, vil ikke deltagere bli rapportert til a-ordningen. Arbeidsinnsats utført av entreprenører, ansatte gjennom vikar- og formidlingsbyrå er heller ikke med. Dette er det vikarbyrået selv som rapporterer til a-ordningen uten at SSB greier å koble denne arbeidsinnsatsen til jordbruksbedriftene. Innleid arbeidskraft gjennom en tredjepart (f.eks. fra vikarbyrå og avløserlag) fanges likevel opp i spørreskjemaet til landbrukstellingen.