Et Discussion Paper er en foreløpig versjon av et forskningsarbeid som forfatterne ønsker diskusjon rundt og innspill på, før de eventuelt reviderer og prøver å få publisert en endelig versjon i et vitenskapelig tidsskrift. Discussion papers blir kommentert av andre forskere i SSB før publisering, men både konklusjoner og metodevalg står for forfatterens egen regning.

Denne artikkelen analyserer hvordan man kan omfordele fra de rike uten at disse skattene påvirker utenlandske og norske investorers insentiv til å investere. En slik løsning krever at skatt på alminnelig inntekt settes lik den skatten utenlandske investorer må betale på avkastning av investert kapital i andre land. Løsningen krever også en formuesskatt, som bare betales av norske innbyggere, basert på markedsverdier uten verdsettelsesrabatter på arbeidende kapital. Formuesskatt på egen bolig basert på markedsverdier må samtidig være høyere enn formuesskatten på annen formue for å forhindre overinvestering i bolig. Skatt på fordel av egen bolig er et alternativ. Disse resultatene kombinert med innsikt fra empiriske studier gir støtte for å beholde dagens formuesskatt, men uten verdsettelsesrabatt på arbeidende kapital. Skatteutvalget anbefalte på sin side at deler av formuesskatten erstattes med skatt på arv.

Artikkelen viser også at selskapsskatten reduserer utenlandske investorers insentiv til å investere i Norge når beskattningen i utlandet er lavere enn i Norge. Selskapsskatten reduserer ikke norske investorers insentiv til å investere siden avkastningen av alternativ plassering, som f.eks. renteinntekter, skattes med samme sats som overskudd. Verdsettelsesrabatten på arbeidende kapital i beregning av formuesskatten gir insentiver til overinvesteringer i arbeidende kapital siden alternativ plassering gir en høyere formuesskatt. Artikkelen viser dessuten at investeringer i sekundærbolig er tilnærmet nøytralt beskattet, men at rabatter i beregning av formuesskatt for primærboliger samt fraværet av skatt på fordel av egen bolig gir insentiver til overinvestering i bolig.

Resultatene i denne studien er utledet i et enkelt modellrammeverk designet for moderate skattesateser på kapitalinntekter og formue. Rammeverket utelukker skatteomgåelse ved at investorer flytter til utlandet, eller skatteunndragelse ved at formue overføres til skatteparadiser. Rammeverket utelukker også at en kraftig økning av formuesskatten vil svekke vernet om privat eiendomsrett. Erfaringer med ulike styresett tilsier at en slik svekkelse vil være destruktivt for samfunnet. Disse momenter inngår i drøftingen av skattesystemets utforming.