Formål

Formålet med ressursmålingen er å gi Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene styringsinformasjon om forskning og dessuten grunnlagsmateriale for nasjonale FoU-statistikken for spesialisthelsetjenesten.

Rapporteringsmateriell

For å kunne lage god statistikk om forskning og utviklingsarbeid (FoU) trenger vi informasjon om blant annet

  • FoU-aktivitet i helseforetak og private, ideelle sykehus (kun for oddetallsår)
  • Antall utførte FoU-årsverk knyttet til FoU-aktiviteten (kun for oddetallsår)
  • Kostnader til egenutført FoU (kun for oddetallsår)
  • Finansieringen av FoU-aktiviteten (kun for oddetallsår)
  • Fordeling av FoU-kostnadene på bl.a. aktivitetstyper og teknologiområder (kun for oddetallsår)
  • Eksternt innbetalte midler til forskning fra EUs rammeprogram og Norges forskningsråd
  • FoU-personalet

SSB sender denne undersøkelsen – ressursmålingen – til helseforetak og private ideelle sykehus som inngår i nasjonalt system for måling av forskningsresultater i helseforetakene ved å oppfylle følgende kriterier

  • Rapporteringsenheten har driftsavtale med et regionalt helseforetak
  • Rapporteringsenheten mottar over 50 prosent av sin finansiering fra det regionale helseforetaket
  • Rapporteringsenheten inngår som en viktig bidragsyter for å understøtte det regionale helseforetakets «sørge for»-ansvar

Melding om ny rapporteringsenhet sendes Helse- og omsorgsdepartementet med kopi til CRISTin og NIFU innen 1. februar. Rapporteringsenheten inngår i målesystemet i de påfølgende års rapportering av forskningsaktivitet.

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2021
Hovedresultater og dokumentasjon
Ole Wiig og Bjørn Magne Olsen
Rapport 2022/42

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2019
Hovedresultater og dokumentasjon
Ole Wiig og Bjørn Magne Olsen
Rapport 2020:16

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2017
Hovedresultater og dokumentasjon
Ole Wiig og Bjørn Magne Olsen
Rapport 2018:27

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2016
Hovedresultater og dokumentasjon
Ole Wiig og Bjørn Magne Olsen
Rapport 2017:18

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2015
Hovedresultater og dokumentasjon
Ole Wiig og Bjørn Magne Olsen
Rapport 2016:25

Utfordringer i måling av helseforetakenes ressursbruk til FoU, herunder bruk av HRCS-klassifisering
Rapport IV fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning
Ole Wiig og Pål Bakke (red.)
Arbeidsnotat 2015:23

Forskjeller i rapportert ressursbruk til FoU i helseforetakene, med fokus på forholdet til UoH-sektoren
Rapport III fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning
Ole Wiig og Pål Bakke (red.)
Arbeidsnotat 2013:18

Flere endringer i system for måling av ressursbruk til FoU i helseforetakene
Rapport II fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning
Ole Wiig og Pål Bakke (red.)
Arbeidsnotat 2012:11

Endringer i system for måling av ressursbruk til FoU i helseforetakene
Rapport I fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning
Pål Bakke og Ole Wiig (red.)
Arbeidsnotat 2011:12

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene
Rapport fra en arbeidsgruppe
Ole Wiig og Anne Husebekk (red.)
Rapport 2011:22