454328
454328
innrapportering
2021-05-20T15:22:00.000Z
no

Pågår

Undersøkelse om opplæring i foretak

Innhold

  • Om rapporteringen

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Opplæring i foretak?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

Dere skal gi opplysninger om foretakets opplæringsstrategi, kostnader og finansiering av opplæringen, opplæringens omfang og intensitet og innhold i kalenderåret 2020. Dere skal rapportere for hele foretaket samlet. Det vil si at dere skal rapportere for alle virksomhetene i foretaket i samme skjema.

De første spørsmålene dreier seg om foretakets nåværende og fremtidige kompetansebehov og hvilke strategier og virkemidler foretaket har for å dekke disse behovene. Deretter kommer spørsmål om antall ansatte, utførte timeverk og lønnskostnader. Hoveddelen som dreier seg om foretakets opplæringsaktiviteter, kommer til slutt.

Dersom dere ikke har eksakte tall, kan dere anslå verdiene i enkelte spørsmål. Alle utfylte skjemaer er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 7.

Fristen for å rapportere er 14. juni 2021.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal bruke denne innrapporteringskanalen: https://svar.ssb.no/cvts2021

Når skjemaet er ferdig utfylt og sendt inn, får dere en kvittering som viser at opplysningene er sendt.

Dere kan laste ned en oversikt over alle spørsmålene (pdf) på forhånd. Dere kan ikke sende inn denne oversikten til SSB, men bruke den som en veiledning når dere fyller ut webskjemaet. Merk at enkelte følgespørsmål forsvinner automatisk fra webskjemaet ut fra hva dere svarer.

Svarene deres er viktige

Formålet med undersøkelsen er å samle inn informasjon om opplæring som foretak tilbyr sine ansatte. En kontinuerlig etter- og videreutdanning av arbeidstakerne er ofte nødvendig for at et foretak skal være konkurransedyktig, for å sikre eksisterende arbeidsplasser og på sikt skape ny virksomhet.

Kartleggingen skal gi innsikt i omfanget av opplæringen slik at foretaket selv, partene i arbeidslivet, norske myndigheter og EU kan ta beslutninger basert på fakta. Undersøkelsen er en viktig komponent i det europeiske statistiske informasjonssystemet for livslang læring. Publisering av nasjonale tall er forventet i løpet av 2022.

Hvem skal rapportere?

Utvalget består av foretak fra de fleste næringer i privat sektor og utvalgte deler av offentlig sektor. Foretakene skal ha minst ti ansatte per 31. desember 2020. Utvalget er trukket på bakgrunn av næring og antall ansatte for å sikre god dekning i de ulike kategoriene.

Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta.

Aktuelt regelverk er

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Kontakt

Lover og regler