Gå til Altinn rapportering

Svarene deres er viktige

SSB trenger opplysninger fra industriforetak for å følge utviklingen av avfallsmengder og avfallshåndtering i industrien.

Statistikken gir dessuten et vesentlig bidrag til datagrunnlaget i SSBs avfallsregnskap for Norge og til SSBs forpliktelser til internasjonal rapportering.

Industrien genererer om lag en fjerdedel av de kjente avfallsmengdene i Norge.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket kunne få tvangsmulkt.

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn.

Vi ber dere om å ta vare på avfallskvitteringer eller annen informasjon som kan være til hjelp i beregning av avfallsmengdene for 2022. For virksomheter som ikke har gode systemer for registreringer, kan det være en løsning å følge med på avfallsmengdene de siste ukene av 2022 for å kunne lage et anslag for hele året. Dersom det er vanskelig å gi nøyaktige opplysninger, ber vi om at dere bruker skjønn.

Dere skal rapportere mengder avfall for hele 2022 fordelt på materialtyper og håndteringsmåter og mengder produksjonsavfall og forbruksavfall fra drift, kontorer og kantine.

Ta ikke med

  • produksjonsrester (blir regnet som biprodukter og er ikke avfall)
  • farlig avfall

Under «Veiledning» finner dere definisjoner for avfallstyper og håndteringsmåter.

Bare ordinært avfall.

Ca. 1800 virksomheter er trukket ut til å være med i en undersøkelse om avfall i industri, kraft-, drikkevann- og renovasjonsvirksomhet.

SSB innhenter opplysninger fra utvalgte foretak. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i virksomheten i rapporteringsperioden.

Foretaket har opplysningsplikt for det året det er trukket ut til å delta.

Plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10

Retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20 og statistikkforskriften § 4

Retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven

Retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på Lovdata sine sider.

Trenger dere hjelp?

Veiledning - hvordan sende inn opplysninger

Nedenfor ser dere de mest stilte spørsmålene om undersøkelsen. Finner dere ikke svar på det dere lurer på, kan dere kontakte oss på chat, e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Spørsmål:

Statistisk sentralbyrå (SSB) kan pålegge foretak og virksomheter opplysningsplikt fordi det er viktig for samfunnet å ha god offisiell statistikk. Det innebærer at dere er pliktige til å svare på en undersøkelse dere er trukket ut til. Opplysningsplikt er hjemlet i statistikkloven (Lovdata.no).

SSB kan ilegge tvangsmulkt dersom opplysningene ikke blir sendt inn innen fristen. Selv om dere betaler mulkten, er dere pliktige til å levere utfylt skjema. Størrelsen på mulkten kan øke dersom dere gjentatte ganger ikke overholder opplysningsplikten. Dere kan lese mer om tvangsmulkt i forskrift til statistikkloven (Lovdata.no).

SSB gir ikke økonomisk kompensasjon for utfylling og innsending av skjemaet.

Skjemaet er tilgjengelig i innboksen i Altinn.
I denne undersøkelsen er det virksomheten (underenheten) som er svarenheten.

Foretak med bare én virksomhet

Dersom foretaket bare har én virksomhet (underenhet), finner du skjemaet i innboksen til foretaket.

Foretak med flere virksomheter

Dersom foretaket har to eller flere virksomheter, finner du skjemaet i innboksen til virksomheten. For å se virksomheter (underenheter) klikk på «underenheter», og velg den virksomheten du skal fylle ut for.

Roller

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn. 

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet må du ha enkeltrettighet til denne spesifikke skjematjenesten eller en av disse rollene i Altinn: 

  • Utfyller/innsender
  • Ansvarlig revisor
  • Regnskapsfører uten signeringsrett
  • Regnskapsfører med signeringsrett

Ta kontakt med daglig leder i ditt foretak/din virksomhet hvis du ikke har riktig rolle i Altinn.

Du kan lese mer om delegering av roller på Altinn sine sider.

Du kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis du har spørsmål om roller og rettigheter.

Alle foretak (hovedenheter) som driver næringsvirksomhet og har ansatte, er registrert med minst én virksomhet (underenhet). Hvis foretaket har aktivitet på flere lokalt adskilte steder (adresser), skal disse være registrert som egne virksomheter. Hver virksomhet har et eget organisasjonsnummer.

Et foretak (hovedenhet) er den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet. En virksomhet (underenhet) er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver med aktiviteter innenfor en bestemt næringsgruppe.

SSB sender vedtak om tvangsmulkt til foretaket med ny svarfrist dersom vi ikke har mottatt opplysninger innen svarfristen. Vedtaket faller bort hvis opplysningene blir sendt innen den nye svarfristen.

De som fortsatt ikke har svart innen den nye svarfristen, vil få saken oversendt til Statens innkrevingssentral for innkreving av mulkt og eventuelt tvangsinndrivelse.

I «arkiv» i Altinn finner dere alle skjemaene som er sendt inn tidligere. Hvis dere ønsker å sende inn skjemaet på nytt med endringer, kan dere lage en kopi av skjemaet dere allerede har sendt inn ved å klikke på «Lag ny kopi». Dere korrigerer tallene i kopien, og sender inn på nytt. Det er siste innsendte skjema som er gjeldende. Når skjemaet er sendt inn, vil dere få et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan dere skrive ut eller sende til en e-postadresse.

Finner du ikke skjemaene? Har du husket å velge riktig virksomhet øverst til høyre i Altinn?

Dere trenger ikke å fylle ut hele skjemaet i én sammenhengende sesjon. Når dere skifter side i skjemaet, vil opplysningene automatisk bli lagret. Dette gjør at dere kan gå ut og inn av skjemaet hvis dere for eksempel trenger å finne fram opplysninger. Husk å gå til neste side før dere går ut av skjemaet.

Dere kan ikke få utsettelse. SSB har frister som vi må overholde etter innsamlingsperioden, og utsettelser kan føre til at statistikken ikke blir publisert i tide. Hvis dere ikke leverer innen svarfristen, vil foretaket automatisk få vedtak om tvangsmulkt med ny og endelig frist. Hvis det er særskilte årsaker til at dere ikke kan rapportere innen svarfristen, ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.