Arbeidsutvalgets mandat er å komme med forslag til en ny oppdeling av KOSTRA-funksjon 254 (heretter omtalt som funksjon 254). Pilotundersøkelsen testet ut begrepsbruk og i hvilken grad kommuner allerede fordeler sine hjemmetjenesteutgifter i utgifter til ulike virksomhetstyper og målgrupper. Pilotundersøkelsen vil være grunnlag for et foreløpig forslag til oppdeling av funksjon 254.

Et utvalg på 50 kommuner ble invitert til å delta i undersøkelsen, med en fordeling av kommuner fra ulike kommunesamarbeid og tilfeldig utvalgte kommuner. Kommunene mottok et spørreskjema med tabeller der de kunne fordele sine utgifter i funksjon 254 på virksomhetstyper og målgrupper. Det var 31 av de 50 utvalgte kommunene som returnerte spørreskjemaet.

Resultatene fra undersøkelsen viser at virksomhetstyper var den inndelingen som flest kommuner kunne fordele sine utgifter til funksjon 254 på. Alle 23 kommuner som hadde en form for inndeling av funksjonen, kunne fordele utgifter på ulike virksomhetstyper. Ambulerende hjemmetjeneste var virksomhetstypen flest kommuner kunne skille ut, men det var også mange kommuner som kunne fordele utgifter til boligbaser. Det var noe færre kommuner som skilte ut tall for BPA og omsorgsstønad, delvis grunnet konfidensialitetsårsaker.

Videre viser resultatene fra undersøkelsen at i alt 20 kommuner til en viss grad kunne fordele utgifter til ulike målgrupper, enten som del av alle utgifter til hjemmetjenesten eller som del av kun utgifter til boligbaser. Personer med utviklingshemning var målgruppen som kommunene i størst grad klarte å skille ut utgifter til. Dette var også målgruppen som utgjorde størstedelen av kommunenes samlede rapporterte hjemmetjenesteutgifter, men også målgruppen for eldre personer utgjorde en stor andel.

Det viktigste resultatet fra undersøkelsen var imidlertid at de foreslåtte inndelingene i spørreskjemaet så ut til å fungere. Alle de tre inndelingene, i virksomhetstype, målgrupper og målgrupper i boligbaser, var relevante for de fleste av kommunene som svarte på spørreundersøkelsen. Dette indikerer at det kan arbeides videre med en oppdeling av funksjon 254, for eksempel gjennom å teste ut inndelingene i KOSTRA-skjemarapportering i 2023 for alle landets kommuner.