Dette er noen av resultatene Forsvarets årlige kartlegging av vernepliktig ungdom viser. Så å si alle norske ungdommer er vernepliktige, og får tilsendt et egenerklæringsskjema det året de fyller 17 år. Dette er sesjon del 1, og Forsvaret bruker resultatene til å velge ut dem som er best egnet og mest motivert til å gjennomføre førstegangstjeneste.

Det er allmenn verneplikt i Norge, både for jenter og gutter. Som del av dette må så å si alle norske ungdommer delta på sesjon del 1 det året de fyller 17 år, der de svarer på et omfattende spørreskjema fra Forsvaret. Årlig er det om lag 60 000 personer som besvarer dette skjemaet. For sesjonsdataene fra 2021 var omtrent 90 prosent av respondentene født i 2004, og de øvrige født tidligere.

Gutter trener mer enn jenter

Jevnt over svarer guttene at de trener oftere enn jentene. I 2021 svarte 25 prosent av de vernepliktige guttene at de trener sjeldnere enn én gang i uka, sammenlignet med 34 prosent av jentene. Vi ser også en klar forskjell mellom kjønnene blant de som oppgir at de trener mest. 25 prosent av guttene oppga at de trener fem ganger i uka eller mer, mot 13 prosent av jentene.

Figur 1. Egenrapportert treningsmengde blant vernepliktige, etter kjønn. 2021. Prosent

Større sprik i treningsmengde over tid

Over tid er det stadig flere som oppgir at de trener sjeldnere enn ukentlig, både blant jenter og gutter. Fra 2013 til 2021 økte andelen jenter som trener sjeldnere enn én gang i uka fra 23 prosent til 34 prosent. Andelen jenter som trente fem eller flere ganger i uka, har holdt seg stabilt rundt 13 prosent i samme periode. For guttene har det vært en økning både blant de som trener sjeldnere enn én gang i uka og blant de som ukentlig trener fem eller flere ganger. Begge disse kategoriene økte til 25 prosent i 2021, fra henholdsvis 20 og 19 prosent i 2013.

Figur 2. Egenrapportert treningsmengde, etter kjønn. 2013-2021. Prosent

I løpet av koronaårene var det en tydelig endring i treningsmengden blant vernepliktige jenter. Andelen jenter som svarte at de trener sjeldnere enn én gang i uka, økte med 6 prosentpoeng fra 2019 til 2021. I samme periode var økningen på 3 prosentpoeng for guttene.

Store fylkesvise variasjoner

At vernepliktige gutter oftere enn vernepliktige jenter oppgir å trene ukentlig, gjelder for alle landets fylker. Forskjellen mellom kjønnene varierer imidlertid etter fylke. I 2021 var forskjellene størst i Oslo, hvor 44 prosent av jentene svarte at de trener sjeldnere enn ukentlig, sammenlignet med 25 prosent for guttene fra samme fylke.

Figur 3. Vernepliktige som rapporterer at de trener sjeldnere enn ukentlig, etter kjønn og fylke. 2021. Prosent

For guttene er det for øvrig de vernepliktige i Viken som oftest rapporterer at de trener ukentlig. Kjønnsforskjellene i treningsmengde i Viken er også stor sammenlignet med resten av landet.