Statistisk sentralbyrå skal, i henhold til Statistikkloven, drive forskning og analyse. Ut over den forsknings- og analysevirksomheten SSB gjør som del av oppgaven med å utvikle, utarbeide og formidle statistikk, utfører byrået forskning og analyse som retter seg mot regjeringen, sentralforvaltningen, Stortinget og partene i arbeidslivet. SSB er ett av få statistikkbyråer i verden med en egen forskningsavdeling.

Den overordnede målsettingen for SSB er å være ledende på anvendt forskning og analyse basert på norske data og kvantitative modeller og metoder. Forskerne i SSB leverer og formidler forskning og analyse av høy kvalitet, i tillegg til å bidra aktivt med forskningsbasert innsikt til en åpen og opplyst samfunnsdebatt. Forskningsaktiviteten er finansiert ved bevilgninger over statsbudsjettet og ved eksterne oppdragsinntekter.

En sentral del av vårt samfunnsoppdrag er å utføre forskning og analyse som er rettet mot kunnskapsbehovet til regjeringen, sentralforvaltningen, Stortinget og partene i arbeidslivet. Videreutvikling av økonomiske modeller er en viktig del av dette arbeidet. Modellene finansieres i hovedsak av Finansdepartementet og dekker fagområdene makroøkonomi, offentlige finanser på lang sikt, skatt, arbeidsmarked, befolkningsframskrivinger og miljøøkonomi.

Finansdepartementet har gjennom sine retningslinjer for forsknings- og analysevirksomheten i SSB gitt en tematisk avgrensning for avdelingens forsknings- og analysearbeid. Retningslinjene spesifiserer kjerneoppgaver som bevilgningene over statsbudsjettet skal dekke. I tillegg setter retningslinjene noen grenser for oppdragsvirksomheten.