Statistisk sentralbyrå skal, i henhold til Statistikkloven, drive forskning og analyse. Ut over den forsknings- og analysevirksomheten SSB gjør som del av oppgaven med å utvikle, utarbeide og formidle statistikk, utfører byrået forskning og analyse som retter seg mot regjeringen, sentralforvaltningen, Stortinget og partene i arbeidslivet. SSB er ett av få statistikkbyråer i verden med en egen forskningsavdeling.

Forskningsavdelingen teller nesten 70 faste ansatte og er organisert i fire forskningsgrupper: Gruppe for befolkning og offentlig økonomi, gruppe for miljø-, ressurs- og innovasjonsøkonomi, gruppe for makroøkonomi og gruppe for arbeidsmarked og skatt. SSB har også forskere i avdeling for metodeutvikling og datainnsamling. Disse forsker på statistiske metoder og standarder.

Den overordnede målsettingen for SSBs forskningsavdeling er å være ledende på anvendt forskning og analyse basert på norske data og kvantitative modeller og metoder. Forskerne i SSB leverer og formidler forskning og analyse av høy kvalitet, i tillegg til å bidra aktivt med forskningsbasert innsikt til en åpen og opplyst samfunnsdebatt. Forskningsaktiviteten er finansiert ved bevilgninger over statsbudsjettet og gjennom eksterne oppdragsinntekter.

En viktig del av forskningsavdelingens samfunnsoppdrag er utvikling og drift av økonomiske modeller. Arbeidet med modellene finansieres i hovedsak over statsbudsjettet og dekker fagområdene makroøkonomi, offentlige finanser på lang sikt, skatt, arbeidsmarked, befolkningsframskrivinger og miljøøkonomi.

Finansdepartementet har gjennom sine retningslinjer for forsknings- og analysevirksomheten i SSB gitt en tematisk avgrensning for avdelingens forsknings- og analysearbeid. Retningslinjene spesifiserer kjerneoppgaver som bevilgningene over statsbudsjettet skal dekke. I tillegg setter retningslinjene noen grenser for oppdragsvirksomheten.

Kontakt