117325
117325
forskning
2010-06-04T14:29:00.000Z
no

KOMMODE - en modell for kommunenes økonomiske atferd

KOMMODE er en modell for kommunenes budsjettatferd som forklarer variasjoner i kommunenes utgifter per innbygger innenfor 12 ulike tjenesteytende sektorer. Den forklarer også variasjoner i netto driftsresultatet per innbygger. Modellen viser hvordan pengebruken til ulike kommuner avhenger av kommunenes inntekter, samt av demografiske, sosiale og geografiske forhold. Modellen blir estimert på tverrsnittsdata for ulike årganger, men det er også utarbeidet versjoner av modellen estimert på paneldata. Modellen har hatt ulike anvendelser, som for eksempel ved klassifisering av kommuner, analyser av kommunesammenslåing og fordelingen av kommunale tjenester.

Tjenesteytende sektorer i modellen

1. Administrasjon

2. Grunnskoler

3. Øvrig utdanning

4. Barnehager

5. Helsetjenester

6. Sosialhjelp

7. Barnevern

8. Pleie og omsorg

9. Kultur

10. Kommunale veier

11. Vann, avløp og renovasjon

12. Øvrig infrastruktur

Dokumentasjon

Langørgen, A., S. Pedersen og R. Aaberge (2010): Stabilitet i kommunenes økonomiske atferd 2001-2008 , Rapporter 25/2010, Statistisk sentralbyrå.

Pedersen, S. (2008): Kommunenes økonomiske atferd 2001-2007 , Notater 2008/60, Statistisk sentralbyrå.

Langørgen, A., T.A. Galloway, M. Mogstad og R. Aaberge (2005): Sammenlikning av simultane og partielle analyser av kommunenes økonomiske atferd , Rapporter 2005/25, Statistisk sentralbyrå.

Aaberge, R. og A. Langørgen (2003): Fiscal and spending behavior of local governments: Identification of price effects when prices are not observed, Public Choice 117, 125-161.

Langørgen, A. og R. Aaberge (2001): KOMMODE II estimert på data for 1998 . Notater 2001/6, Statistisk sentralbyrå.

Anvendelser av modellen

Fordelingsanalyser på individnivå

Langørgen, A. (2011): Targeting public services through the unequal treatment of unequals, International Tax and Public Finance , 18, 193-213.

Aaberge, R., M. Bhuller, A. Langørgen og M. Mogstad (2010): The distributional impact of public services when needs differ , Journal of Public Economics , 94, 549-562.

Aaberge, R., A. Langørgen, M. Mogstad og M. Østensen (2008): The impact of local public services and geographical cost of living differences on poverty estimates , Discussion Paper 3686, IZA, 2008.

Aaberge, R. og A. Langørgen (2006): Measuring the benefits from public services: The effects of local government spending on the distribution of income in Norway , Review of Income and Wealth 52, 61-83.

Langørgen, A. og R. Aaberge (2003): Fordelingen av inntekter i kommunene . Økonomiske analyser 4/2003, Statistisk sentralbyrå.

Langørgen, A. og R. Aaberge (2002): Fordelingsvirkninger av kommunal tjenesteproduksjon . Norsk økonomisk tidsskrift nr. 1/2002, 1-26.

Fordelingsanalyser på kommunenivå

Langørgen, A. (2011): Alternative metoder for beregning av kostnadsnøkler for utgiftsutjevning mellom kommuner , Rapporter 2011/23, Statistisk sentralbyrå.

Langørgen, A. (2001): Inntektssystemet for kommunene: Måling av utgiftsbehov og fordelingsvirkninger . Rapporter 2001/27, Statistisk sentralbyrå.

Langørgen, A. og R. Aaberge (1999): A structural approach for measuring fiscal disparities . Discussion Paper 254, Statistisk sentralbyrå.

Analyser av kommunesammenslåing

Langørgen, A. og R. Aaberge (2003): Sammenslåing av kommuner: Gevinster å hente . Samfunnsspeilet 2/2003, Statistisk sentralbyrå.

Langørgen, A., R. Aaberge og R. Åserud (2002): Kostnadsbesparelser ved sammenslåing av kommuner . Rapporter 2002/15, Statistisk sentralbyrå.

Kommuneklassifisering

Langørgen, A. og R. Aaberge (2011): Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2008 . Rapporter 2011/8, Statistisk sentralbyrå.

Langørgen, A., T.A. Galloway og R. Aaberge (2006): Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2003 . Rapporter 2006/8, Statistisk sentralbyrå.

Langørgen, A., R. Aaberge og E.R. Åserud (2001). Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 1998 . Rapporter 2001/35, Statistisk sentralbyrå.

Langørgen, A. og E.R. Åserud (2001): Like kommuner 1998 . Økonomiske analyser 5/2001, Statistisk sentralbyrå.

Langørgen, A. (1999): Noen kommuner er mer like enn andre kommuner , Økonomiske analyser 5/1999, Statistisk sentralbyrå.

Langørgen, A. og R. Aaberge (1998): Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser , Rapporter 1998/8, Statistisk sentralbyrå.

Andre analyser

Kerimova, O. (2011): A study of Norwegian local government behaviour in a dynamic context , Documents 6/2011, Statistisk sentralbyrå.

Langørgen, A. (2007): Kommunenes prioritering av barnehager, grunnskoler og øvrig utdanning , Statistiske analyser 2007/90, 34-49, Statistisk sentralbyrå.

Langørgen, A. of R. Aaberge (2006): Inntektselastisiteter for kommunale tjenester , Rapporter 2006/10, Statistisk sentralbyrå.

Langørgen, A. (1998): Virkninger av lokalt bosettingsmønster på kostnader i kommunal tjenesteyting . Rapporter 98/13, Statistisk sentralbyrå.