Disse analysene baseres på data for perioden mai 2019 til april 2021 fra Elhub, som er et system hvor data fra alle strømmålere i Norge samles. Vårt fokus er plusskunder med solcelleanlegg, siden det i husholdningssektoren nesten utelukkende er slike anlegg det produseres strøm fra. Vind og annet utgjør under 1 prosent av antall plusskunder i husholdningssektoren.

I løpet av den studerte perioden har antall plusskunder økt med i overkant av 150 prosent, fra nesten 2 500 i begynnelsen til over 6 100 i slutten av perioden. Disse husholdningene har en gjennomsnittlig installert effekt i solcelleanlegget på om lag 9 kW og et gjennomsnittlig månedlig salg av strøm til nettet mellom tilnærmet null og 500 kWh.

I rapporten ser vi også på den geografiske plasseringen av husholdningsplusskundene i Norge. Vi finner flest plusskunder i Viken fylke. Ser man imidlertid antall plusskunder relativt til antall husholdninger i de ulike fylkene, er det vanligst å være plusskunde i Agder, etterfulgt av Viken, Rogaland, Vestfold og Telemark og Innlandet.

For å studere hvorvidt plusskunder skiller seg fra andre strømkunder har vi sammenlignet noen sentrale variabler for plusskundene med et tilfeldig utvalg av andre husholdningskunder (ikke-plusskunder). Vi har også fulgt kunder som blir plusskunder i løpet av perioden tilbake i tid (pre-plusskunder), for å se hvordan de har endret forbruket etter at de ble plusskunder og om de avviker fra andre husholdningskunder også i perioden før de blir plusskunder. Vi finner et betydelig høyere kjøp av strøm hos både pre-plusskunder og plusskunder enn i utvalget av andre husholdningskunder. I vintermånedene med høyest kjøp av strøm ser vi heller ingen reduksjon i plusskundenes kjøp som følge av egen produksjon sammenlignet med pre-plusskundene, mens vi ser en klar reduksjon ellers i året og spesielt om sommeren hvor produksjonen er høyest.

Vi finner til dels store forskjeller i husholdningskarakteristika mellom plusskunder og ikke-plusskunder. Plusskundene har en høyere husholdningsinntekt, har flere husholdningsmedlemmer, bor i større grad i eneboliger, har større boligareal og eier i større grad boligen selv enn andre husholdninger. Det er imidlertid ikke store forskjeller i byggeår for boligene.

For å beregne forbruk og produksjon av strøm fra solcelleanlegg hos husholdningsplusskunder lager vi en simuleringsmodell (SOLEL+). Vi finner at plusskundenes produksjon av elektrisitet varierer fra måned til måned, men denne variasjonen er ikke så stor som variasjonen i forbruket. Tilnærmet hele produksjonen av strøm går til eget forbruk om vinteren, men om sommeren selger plusskundene tilnærmet like mye til nettet som de bruker selv av egen produksjon. Vi finner at gjennomsnittlig predikert total produksjon (forbruk av egen produksjon og salg til nettet) per husholdning varierer mellom tilnærmet null og opp mot 1000 kWh per måned over perioden som analyseres.