Til sammenligning beslagla de eksisterende fritidsbyggene i 2020 til sammen 680 km2. Det er altså avsatt om lag to og en halv gang så stort areal til «fritidsbebyggelse» i kommuneplanene som det arealet som allerede er beslaglagt.

Dette arbeidet, som er en casestudie for 19 kommuner, tar for seg metoder og problemstillinger for beregning av arealreserver innen arealformålet «fritidsbebyggelse» i kommuneplanene. Analysene bygger videre på metoder for identifisering av ledig areal for framtidig utbygging, som er beskrevet i publikasjonene «Areal for boligbygging beregnet fra kommuneplanens arealdel» (Steinnes, 2016) og «Arealreserver i kommuneplan for bolig- og næringsbebyggelse» (Rørholt, 2022).

Casekommunene består av et utvalg «hyttekommuner» som er valgt for å vise mangfoldet og utfordringene ved beregning av arealreserver for «fritidsbebyggelse» i kommuneplanene. I utvalget er følgende kriterier lagt til grunn:

  • Skal være kommuner med et større antall fritidsbygg, også innenfor fritidsbyggområder
  • Skal omfatte både kyst og fjell-/innlandskommuner
  • God dekningsgrad av arealformål fra kommuneplaner
  • Kommuneplanen må inneholde arealformål til fritidsbebyggelse
  • Begge lovverk (pbl 1985 og pbl 2008) skal være representert

Kommunene har ulike tilnærminger til og tradisjoner for planlegging av framtidig fritidsbebyggelse, der bruken av ulike arealformål i plan varierer. I Norge ligger drøyt 30 prosent av de eksisterende fritidsbyggene i områder avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplan. I tråd med tidligere tiders tradisjoner for hyttebygging, ligger en stor del av de eldre fritidsbyggene i ulike typer LNF/LNFR-områder. De siste 20 årene er det bygget mer enn 2,5 ganger flere fritidsbygg innen områder avsatt til «fritidsbebyggelse» i kommuneplan sammenlignet med LNF/LNFR-områdene.

Metoden som presenteres her, tar utgangspunkt i arealformål til «fritidsbebyggelse» i kommuneplan. For å vurdere hvilke områder som er ledige for ny utbygging settes kommuneplandata sammen med SSBs tettbygde fritidsbyggområder, SSBs arealbrukskart og tilhørende bygningsdatasett. Områder som allerede er bebygd eller omfattes av ulike typer vern samt et utvalg av kommuneplanens egne hensynssoner, blir ekskludert. I tillegg fjernes arealer som vurderes som for små eller smale til ny utbygging.

Etter at analysene er gjennomført, og alt areal som ikke regnes som forenelig med utbygging er fjernet, står vi igjen med områder for mulig, framtidig utbygging av fritidsbebyggelse. For casekommunene utgjør dette om lag 60 prosent av det opprinnelige arealet.

For å kunne se nærmere på hvor stor andel av arealreserven som sannsynligvis vil utbygges, tas arealformål fra reguleringsplan inn som hjelpedatasett for områder dette er tilgjengelig. Dette gir muligheten for analyser som viser hvor stor andel av arealet som reguleres til «fritidsbebyggelse», «samferdsel», «grønnstruktur», LNFR-områder og øvrige arealformål. Mange kommuner skiller mellom arealreserve i regulerte og uregulerte områder, der arealreserven i de uregulerte områdene ofte framstilles som den «virkelige» arealreserven.

De største arealreservene finnes i fjell-/innlandskommunene, men i de regulerte områdene viser det seg at bare rundt halvparten av arealet blir planlagt utbygd til nye hytter, annen bebyggelse og nødvendig infrastruktur. Resten reguleres til friområder/LNFR-områder mellom og rundt hyttene. I de regulerte områdene i kystkommunene, der det er mindre tilgang på arealer, er om lag 80 prosent av arealet planlagt utbygd.