Notatet gir en beskrivelse av oppdateringen av sentralitetsindeksen for landets 356 kommuner. Kommunereformen var den viktigste grunnen til oppdateringen. Når kommunegrensene endres, må indeksen oppdateres. Samtidig har to års erfaringer med bruk av indeksen gitt grunnlag for en evaluering.

Det som kom fram i evalueringen var at metoden videreføres. Samtidig ble det avdekket feil i 2017-versjonen av indeksen. Derfor ble det utviklet nye rutiner for kvalitetssikring av produksjonen. Feilene var ikke av en slik art at opprettingen ga endringer i hovedmønsteret i kommunenes sentralitet, men en del kommuner hadde fått for lav sentralitet i 2017. Metodene for å avdekke disse feilene, og hvordan feil skal unngås i framtidige oppdateringer av indeksen, er beskrevet nærmere i kapittel 6 og 7.

Notatet gir en grundig dokumentasjon av produksjon og kvalitetskontroll. De som ikke har behov for teknisk dokumentasjon kan konsentrere seg om kapittel 2, figur 4.5 og kapittel 5, samt vedlegg A og B.

Sentralitetsindeksen oppdatert for 2024-kommuner

SSBs sentralitetsindeks er nå oppdatert for 2024-kommuner med befolkningsdata fra 1. januar 2023 og data om virksomheter (arbeidsplasser og servicenæringer) fra 2020

Tidligere publisert: Sentralitetsindeks for kommunene

Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet