Statistikken har i hovedsak en geografisk tilnærming, med vekt på samiske bosettingsområder nord for Saltfjellet. Folkeregisteret er grunnlag for offisiell norsk befolkningsstatistikk, og der registreres det ikke informasjon om etnisk tilhørighet. Sametingets valgmanntall er en frivillig registrering med valg som eneste formål og brukes bare som grunnlag for valgstatistikk.¹

Publikasjonen bygger dels på allerede innsamlet og offentliggjort statistikk i Statistisk sentralbyrå, og dels på materiale som er stilt til disposisjon fra ulike samiske institusjoner.

Publikasjonen inneholder statistikk om sametingsvalget, befolkningens størrelse og sammensetning, utdanningsforhold, bruk av samisk språk i barnehage og skole, inntekt og personlig økonomi, arbeidsliv, reindrift, jordbruk og fiske og fangst.

Publikasjonen er finansiert av Sametinget og Kommunal- og distrikts­departementet.

¹ Avsnittet ble endret 4. november 2022.