Både migrasjon inn til en økonomisk region fra en av de øvrige regionene og migrasjon ut fra en økonomisk region til en annen økonomisk region modelleres. Det samme gjelder i forbindelse med pendling. Hovedsaken er å se på om ulike insentivvariabler, som arbeidsledighetsrater og realtimelønninger kan forklare utviklingen i de ulike strømningsvariablene. En insentivvariabel er beregnet som den relative forskjellen mellom insentivvariabelen for observasjonsenheten og et veid gjennomsnitt av intensivvariabelen for de øvrige økonomiske regionene, der antall personer i årene 15-74 utnyttes som vekter.

Det skilles mellom individer i 4 utdanningsgrupper, dvs. (i) individer med lav utdanning, (ii) individer med fagutdanning, (iii) individer med studieorientert videregående utdanning og (iv) individer med høy utdanning, dvs. universitets- og høyskoleutdanning. På denne måten tillater vi at de ulike utdanningsgruppene kan ha ulike responser til insentivvariabler. Vi bruker et modellrammeverk basert på sett av regresjonsligninger der det også inngår dummyvariabler for de ulike økonomiske regionene for å fange opp tidsuavhengig uobserverbar variasjon knyttet til de ulike regionene. Intern migrasjon og pendling modelleres uavhengig av hverandre, men de samme forklaringsvariablene brukes i begge sammenhenger. Til sammen er det 8 ligninger i hver av de to tilfellene siden vi modellerer bruttostrømmene. Estimeringen skjer ved hjelp av iterativ multivariat regresjon.

For å analysere robusthet reestimeres modellene også på innskrenkede datamaterialer. Vi betrakter 2 varianter. I den ene fjerner vi en og en av observasjonsenhetene og reestimerer modellen for å se hvilken virkning dette har på parameterestimatene. I den andre fjerner vi enten et år i starten eller slutten av observasjonsperioden. Resultatene er forholdsvis robuste overfor slike datainnskrenkinger.

De empiriske resultater viser generelt sett små effekter av insentivvariablene på bruttostrømmene. Mange av parameterestimatene knyttet til insentivvariablene er ikke signifikante, selv om de oftest har de forventede fortegn. De meste signifikante estimeringsresultatene forekommer for gruppen med lav utdanning.