Handlingsplanen for Norges arbeid med FNs bærekraftsmål heter Mål med mening  (regjeringen.no), og den omfatter miljø, økonomi og sosiale forhold. Planen setter FNs globale bærekraftsmål inn i en norsk sammenheng og presenterer mulige nasjonale indikatorer for måloppnåelse som norske virksomheter, organisasjoner og offentlige myndigheter kan bruke som verktøy i arbeidet med bærekraftsmålene.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har i samarbeid med departementer og underliggende etater samlet statistikk og dokumentasjon for mange av indikatorene som ble foreslått i handlingsplanen. Indikatorene, i planen også kalt «målepunkter», presenteres på nettsiden Bærekraftsmålene - Nasjonale indikatorer

Indikatorsamlingen vil bli kontinuerlig oppdatert og vil få flere indikatorer i løpet av første halvår i 2024. Indikatorene er i hovedsak basert på offisiell statistikk fra SSB og andre nasjonale statistikkprodusenter, samt annen informasjon der dette er nødvendig.

For en rekke mål og delmål er indikatorer fra FNs globale indikatorsett inkludert, da de er vurdert som relevante også i en nasjonal sammenheng.

De nasjonale indikatorene vil kunne brukes blant annet i regjeringens rapporteringer både nasjonalt og internasjonalt, for å følge utviklingen på områder med nasjonale utfordringer. For mer informasjon om regjeringens arbeid med bærekraftsmålene, gå til Bærekraftsmålene (regjeringen.no).