Denne gruppen kaller vi «aktive» fordi de enten er i arbeidsmarkedet eller forbereder seg på arbeidsmarkedet (under utdanning). Vi skiller mellom tre ulike grupper:

  1. De som har kommet til Norge som innvandrere fra følgende verdensregioner: Øst- Europa utenom EU, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New-Zealand.
  2. De som er født i Norge av foreldre som begge er innvandrere og fra de samme verdensregionene
  3. Personer uten innvandrerbakgrunn. Det vil si at de verken er innvandrere eller født i Norge av innvandrerforeldre.

Vi ser på forskjellen mellom å være født i Norge av innvandrerforeldre og å ha innvandret selv. Vi ser ikke på forskjeller mellom generasjoner.

Andelene aktive var i 2022 som følger: Personer uten innvandrerbakgrunn: 89,9 prosent, norskfødte med innvandrerforeldre: 87,3 prosent og innvandrere: 72,1 prosent. De under utdanning bidrar til å trekke opp nivået hos norskfødte med innvandrerbakgrunn, siden det er mange under 25 år (60 prosent). Blant dem i 30 års alderen er avstanden til befolkningen uten innvandrerbakgrunn noe større enn i de yngre gruppene.

Norskfødte med innvandrerforeldre og befolkningen uten innvandrerbakgrunn hadde en økning i andel aktive fra 2021 til 2022 på henholdsvis 0,9 og 0,3 prosentpoeng, mens innvandrere hadde en nedgang på 2 prosentpoeng. Dette skyldtes den store tilstrømningen av ukrainske flyktninger i 2022.

Norskfødte kvinner med innvandrerforeldre hadde en andel aktive på 88,8 prosent som var 3 prosentpoeng høyere enn for menn i samme gruppe. Dette skyldes en høyere utdanningsaktivitet hos kvinner under 30 år. Blant innvandrere var det en markant differanse i menns favør (76,9 mot 67,6 prosent). I befolkningen ellers lå andelene aktive på rundt 90 prosent for både menn og kvinner.

Blant kvinner som lever i parforhold med barn, er andel aktive lavere hos dem med innvandrerbakgrunn enn hos kvinner ellers. I aldersgruppen 30-39 år, som er den største her, har innvandrerkvinner en andel aktive på 69,2 prosent, mens norskfødte kvinner med innvandrerforeldre ligger på 84,8 prosent. Kvinner uten innvandrerbakgrunn har en andel aktive på 91,3 prosent.

Gruppene med innvandrerbakgrunn har lavere gjennomsnittslønn. I 2022 tjente norskfødte med innvandrerforeldre 5,5 prosent mindre enn befolkningen uten innvandrerbakgrunn. Innvandrere tjente 11,2 prosent mindre. Mellom 2019 og 2022 har lønnen økt mest hos norskfødte med innvandrerforeldre, og lønnsforskjellen i forhold til befolkningen uten innvandrerbakgrunn har blitt mindre. Lønnsforskjellen i forhold til innvandrere har samtidig blitt noe større.

Rapporten bygger på registerbaserte sysselsettingsstatistikker per 4. kvartal 2022.

Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet.