Analysen er konsentrert om de som har selvstendig næringsvirksomhet som sin viktigste inntektskilde. Datagrunnlaget er hentet fra perioden 2003-2014 med sammen­liknbare data, der vi ved hjelp av fullstendige paneldata analyserer tilbøyeligheten til å starte og opprettholde selvstendig næringsvirksomhet.  

Personer med selvstendig næringsvirksomhet som sin hovedinntektskilde utgjorde drøyt 7 prosent av de sysselsatte i 2008 (4,8 prosent blant innvandrere) og snaut 6 prosent i 2014 (4,5 prosent blant innvandrere), noe som er lavere enn i andre europeiske land. Innvandrere utgjorde snaut 10 prosent av selvstendig næringsdrivende i Norge i 2014, opp fra drøyt 5 prosent i 2008.

Det er klart flere menn enn kvinner blant selvstendig næringsdrivende. Det er selvstendig nærings­drivende arbeidsinnvandrere som øker mest. Eldre selvstendig næringsdrivende utgjør høyere andel av totalsysselsettingen enn middelaldrende og yngre, mens selvstendig næringsdrivende med lav utdanning, videregående fagutdanning og lang høyere utdanning utgjør høyest andel av total­sysselsettingen. Andelen av selvstendig næringsdrivende innvandrere i sysselsettingen er høy i Bygge- og anleggsvirksomhet, Transport og lagring, Overnattings- og serveringsvirksomhet, Teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift, Personlig tjenesteyting, Forretningsmessig tjenesteyting og i Helse- og sosialtjenester.

Disse næringene er også de viktigste mht. innvandreres rekruttering til selvstendig nærings­virksomhet. Menn viser større rekruttering til selvstendig næringsvirksomhet enn kvinner, og personer med lang høyere utdanning styrker sin posisjon i rekrutteringen til selvstendig næringsvirksomhet både blant innvandrere og norskfødte.

Det er høye andeler av selvstendig næringsdrivende i sysselsettingen i familier med to voksne uten barn. Blant innvandrere er også familier med barn både under og spesielt over 18 år av betydning, og da spesielt med hensyn til rekruttering til selvstendig næringsvirksomhet. Dette indikerer at hjelp fra andre familiemedlemmer kan være av betydning.

I opprettholdelsen av selvstendig næringsvirksomhet i perioden 2008-2014 fremkommer en u-formet kurve, der de som opprettholder sin næringsvirksomhet i kun ett år og gjennom hele syvårsperioden utgjør de to største gruppene, men der den siste er større enn den første. Selvstendig næringsdrivende Innvandrere med uoppgitt innvandringsgrunn, arbeidsinnvandrere, nordiske innvandrere og de fra den øvrige befolkningen kommer best ut med hensyn til opprettholdelse av selvstendig næringsvirksomhet. Familieinnvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre kommer svakest ut, mens flyktninger ender omtrent «midt på treet».

Andelen av selvstendig næringsdrivende i totalsysselsettingen er fallende med økende sentralitet. Flyktninger skiller seg ut, ved at andelene er høyere i de mest sentrale kommunene. Innvandrere utgjør større andel av selvstendig næringsdrivende enn av befolkningen i de mest sentrale og minst sentrale kommunene, mens forholdet er omvendt i noe sentrale og mindre sentrale kommuner.

Det er en tendens blant innvandrere at andelen selvstendig næringsdrivende i totalsysselsettingen stiger med økende botid. Dette gjelder også delvis for innvandreres rekruttering og opprettholdelse. 

Resultatene gir delvis støtte til hypotesen om at tilbøyeligheten til å starte selvstendig nærings­virksomhet er høy blant de med mer marginal posisjon på arbeidsmarkedet og lavere lønn, men det er en økende andel personer med høyere lønn og lang høyere utdanning som blir selvstendig næringsdrivende, også blant innvandrere. 

Prosjektet er finansiert av Arbeids- og integreringsdepartementet.